Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Water
Bericht 1
Mijdrecht, 12 januari 2006
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De kleur van het Vuur Element is rood, wat te zien is in het opkomen en het ondergaan van de zon. De belangrijke aspecten van het Vuur Element zijn warmte, reiniging, vernietiging en verlichting. Het Element Lucht doet het Element Vuur ontvlammen. Het Element Vuur maakt het Element Water vloeibaar en voorkomt verharding. De weerspiegeling van het licht van de zon op de maan beheerst het Water Element en bepaalt de getijden van eb en vloed. Vuur is het enige van de vijf Elementen, dat de mens zelf kan voortbrengen.

Het geluid van de Elementen Vuur met Ether samen werkt bevrijdend, van de Elementen Vuur met Lucht beangstigend en van de Elementen Vuur met Water verlevendigend. De klank van de stem beheerst door het Element Vuur is warm en hartstochtelijk. Het Element Vuur in vulkanische uitbarstingen, bliksem en donderslagen is angstaanjagend.

De vijf Elementen zijn zowel in het lichaam als in de gedachten, het gevoel en de ziel van de mens aanwezig. Het Vuur Element is in de menselijke persoonlijkheid herkenbaar aan enthousiasme, vrolijkheid en magnetisme. Boosheid wakkert de kracht van het Vuur Element aan en maakt het gezicht en de ogen rood. De straling van het Element wordt naar buiten toe weerspiegeld in de gezichtsuitdrukking. Is er minder Vuur dan verbleken de gelaatstrekken.

Het Element Vuur bestuurt de verwerking van het voedsel door verbranding: het spijsverteringsproces. Dit proces houdt de lichaamswarmte in stand en zorgt voor de energie om te bewegen. De werking van het Vuur Element verwarmt het lichaam. Wie vlug last heeft van kou kan door meer beweging het Vuur Element in zijn lichaam aanwakkeren.

Het Element Vuur heeft invloed op het gezichtsvermogen. De kracht van het Element Vuur bepaalt de helderheid van het (in)zicht. Hoe helderder het gezichtsvermogen, des te interessanter lijkt de wereld in al zijn vormen en kleuren. Dat is onder meer de reden waarom het ene ogenblik de wereld grauw, flets en onaangenaam en op het andere ogenblik diezelfde wereld stralend en schitterend toeschijnt.

Elk Element is het meest verbonden met het naaste Element, te weten Aarde met Water, Water met Vuur, Vuur met Lucht en Lucht met het Element Ether. Het Ether Element is aanhoudend afgestemd en onafhankelijk. Ook is bekend, dat alle Elementen in opeenvolging overheersen in de ademhaling. Indien binnen de verhouding tussen mensen de Elementen in de ademhaling overeenstemmen, is er harmonie.

De lagere Elementen (de Elementen Aarde en Water) zijn naar beneden gericht en de hogere Elementen (de Elementen Vuur, Lucht en Ether) zijn naar boven gericht. Bij verdriet en spijt is het gevoelsleven (het Water Element) somber en te neergedrukt. Blijdschap (het Vuur Element) heft het gevoel op en deze gewaarwording brengt vreugde, eeuwigdurend aanwezig in de ziel van ieder mens.

Dat in het nieuwe jaar het Element Vuur de oorzaak mag zijn van veel blijdschap en vreugde voor jezelf en voor je omgeving! Tot het volgende bericht, je Sitara.

De data van de mystieke beleving van het Elementen Ritueel zijn: 1 april, 20 mei en 17 juni 2006 om 14.00 uur in de Universel "Murad Hassil".Bericht 2
Mijdrecht, 6 februari 2006
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het Water Element is groen, zoals te zien is in het water van de zee en in het plantenrijk. Zuiver water is echter wit in de wolken, in sneeuw en in beken. Het Element Water is vloeibaar, stromend, voortbewegend, reinigend, verfrissend, genezend en rustgevend. Neervallend regenwater maakt begroeiing op de aarde mogelijk. Onvoldoende aanwezigheid van het vloeibare Element veroorzaakt verharding en uitdroging. Enerzijds schenkt Water leven en vruchtbaarheid en anderzijds vertegenwoordigt het verzinken, oplossing en ondergang. De energie van het Element Water is gevaarlijk als deze in overstromingen buiten zijn grenzen treedt. De beweging van Water is naar beneden gericht en heeft stromende, samentrekkende kracht.

Zonder het Water Element is geen leven mogelijk. Zuiver Water bevat levenskracht, prana en het drinken ervan is noodzakelijk voor een goede gezondheid. Het nemen van een bad of douche geeft nieuwe levenskracht. Water kan in iedere ton of beker gedaan worden en toch blijft de buitengewone kracht behouden.

Persoonskenmerken van het Element Water zijn medegevoel, aanpassing, vriendelijkheid, doorzettingsvermogen, sierlijkheid van beweging.

De embryo van de mens bestaat enkele weken na de bevruchting voor 95 % uit het Element Water, bij een volwassene is de hoeveelheid verminderd tot ongeveer 70 %. Het Element Water is verbonden met de vloeibare werking van het lichaam. Het is het Element, dat speeksel opwekt en in staat stelt om te proeven wat als voedsel of drank via de mond naar binnengaat. Het zintuig, verbonden met het Element Water is de smaak, waarvan de organen zetelen in de tong: "het water komt er mij van in de mond".

Het Element Water spreekt tot de verbeeldingskracht en komt terug als symbool in uitdrukkingen en gezegden,in
liederen, gedichten en legenden. Een meer waarin het Water niet buiten zijn oevers treedt, verschaft symbolisch gezien
inzicht, terwijl het Water als stromende rivier de voortgang van het leven voorstelt, het rustige vaarwater.
Draaikolken daarentegen verbeelden moeilijkheden en ommekeer. Iedere keer geeft aanvaarden in toewijding
de gewenste verlichting.
De 12de eeuwse Perzische dichter Omar Khayam gebruikte de zee als symbool in één van zijn verzen:
"Wie duwt de golven van de zee terug? Wees stil, het pogen zelf doet al een golf ontstaan."

In religies is Water het symbool van geestelijke reiniging. De opvatting, dat ritueel gewijd water zegen kan brengen,
beperkt zich niet tot doopplechtigheden en katholieke erediensten. In het Oosten zijn genezers, die met hun adem
Water magnetiseren. De nog steeds bestaande rituele reiniging van de Hindoes in de Ganges leert het geloof, dat Water
de mens kan zuiveren van alle kwade gevoelens, gedachten en daden. In oude geschriften wordt het Element Water gebruikt in de betekenis van de Waarheid. Er is dan sprake van "levend water". Het is het water, dat Jezus wilde
geven aan een vrouw bij een waterput in Samaria. Jezus zei, dat als zij ervan zou drinken het water in haar zou
opborrelen als een bron van eeuwig leven.

Tot het volgende bericht, je Sitara.
De data van de mystieke beleving van het Elementen Ritueel zijn: 1 april, 20 mei en 17 juni 2006 om 14.00 uur in de
Universel "Murad Hassil" te Katwijk.Bericht 3
Mijdrecht, 14 maart 2006
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het Aarde Element heeft een gele kleur, die te zien is aan droge en zuivere Aarde. Wanneer de andere Elementen hun invloed verliezen en het Aarde Element overblijft, veranderen bloemen, vruchten en bladeren van rood of groen in geel.

Aarde heeft samenhang, hechting, vastheid, bestendigheid, duurzaamheid en is stevig. In de Aarde verenigen zich de Elementen Water, Vuur, Lucht en Ether. Datgene wat vast zit en geblokkeerd is, kan in beweging komen en worden opgelost door de vloeibaarheid van het Element Water.

Het Element Aarde is aanwezig in de vaste stof van het menselijk lichaam: de botten, de tanden en de nagels. Met de Aarde verbonden zijn de uitscheidingsorganen via welke de afvalstoffen het lichaam verlaten. Het reukzintuig staat in verbinding met het Aarde Element. Materieel ingestelde mensen kunnen dikwijls uitstekend ruiken: "hij heeft er een fijne neus voor". Dichtbij de Aarde levende dieren hebben een scherpe reuk.

De persoonskenmerken van het Element Aarde zijn materialisme, begerigheid, terughoudendheid, koppigheid en ook nauwgezetheid, geduld, spitsvondigheid, standvastigheid, volharding en vriendelijkheid. Het Aarde Element in de ademhaling geeft de mogelijkheid tot bedachtzaamheid. De afstemming met de Aarde, "met de beide benen op de grond", verschaft een natuurlijke onbevangenheid. Geen geaardheid maakt onrustig en onzeker. De "Aardse mens" voelt zich veilig en voldaan in de toestand waarin hij/zij zich bevindt en is vanuit de gerieflijk stand van zaken niet snel geneigd tot bewegen of veranderen.

De noord- en zuidpool in hun bijzondere schoonheid en verlatenheid symboliseren de zuiverheid van de schepping. De tropen zijn het symbool van zowel de overvloed van het leven als van de vernietiging. De bergen zijn als het streven van de Aarde naar het hogere. De velden laten de geduldige overgave zien van de Aarde aan God, in afwachting van Zijn zegen van vruchtbaarheid. De woestijn is het symbool van het levenloze en het niet aanvaarden van Zijn zegen. De fata morgana's zijn de afspiegeling van het verlangen naar Zijn genade in de dorre, levenloze en onmetelijke zandmassa. Als de Aarde beeft wordt dat door sommigen opgevat als een uiting van goddelijke kracht. Er zijn volkeren die de Aarde zien als hun Moeder. Dus de Aarde is als een mens, levend en met energiepunten. De denkbeeldige lengte- en breedtecirkels om de Aarde zijn als een energienetwerk en vormen een soort raster. Deze lijnen verbinden alle heilige en krachtige plaatsen met elkaar. Het sterkst is de energie op de punten waar de lijnen elkaar kruisen.

"Ik buig mij naar Moeder Aarde, in verrukking voor de Vader in de hemel," Hazrat Inayat Khan.

Tot het volgende bericht, je Sitara.

De data van de mystieke beleving van het Elementen Ritueel zijn: 1 april, 20 mei en 17 juni om 14.00 uur.
De data tijdens de Zomerschool zijn: 9 juli en 22 juli 2006 om 20.00 uur in de Universel "Murad Hassil" te Katwijk.Bericht 4
Mijdrecht, 4 april 2006
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De menselijke persoonlijkheid omvat al hetgene, wat de ziel leende van de vijf Elementen uit de sferen van de gedachten- en de gevoelswereld en van de vijf zintuigen. Hoewel de gedachten, de gevoelens en de zintuigen de mens eigen zijn, is het geleende geen eigendom. De Elementen zijn als de vijf sluiers, die opzij gelegd bruikbaar zijn als levende gidsen wijzend in de richting van het Zelf.

Elk Element vormt een sluier over het Zelf, van de meest grove: ik ben dit lichaam, tot de meest fijnzinnige: ik ben ten volle gelukkig. Alles wat bestaat leeft in zijn eigen Element, is ontstaan uit zijn Element en keert terug naar zijn Element; dus Aarde naar Aarde, Water naar Water, Vuur naar Vuur, Lucht naar Lucht en Ether naar Ether. Zuiveren betekent schoonmaken; aan het voorwerp niets aangekleefd of toegevoegd laten wat er niet bij hoort. Het hogere Element heeft een reinigende werking op het lagere Element: Water en Aarde, Vuur en Water. Het Element Lucht werkt herstellend en het Element Ether werkt ontsmettend. Hazrat Inayat Khan maakt het schoonmaakproces van de gedachten-, de gevoelswereld en de zintuigen begrijpelijk met de uitleg: het Element Water is de harmonie en zeep is de schoonheid die de gedachtenwereld reinigt van alle gedachten met gebrek aan harmonie en schoonheid.

De boodschap van het Elementen Ritueel omvat de ontplooiing van het menselijk bewustzijn, dat bezield is van verlangen naar afstemming met het Universele Bewustzijn. De praktisch ingestelde pelgrim die het besluit nam de grond van zijn/haar bestaan te ontdekken, gaat geleidelijk de invloed van de vijf Elementen in de ervaringen onderscheiden. Met de kennis van de vijf Elementen en het juiste gebruik van de ademhaling onderkent hij/zij in hem/haarzelf het overheersende Element. Om terug te keren tot de bron van het bestaan is het nodig om de sluiers van de invloeden van de Elementen te verwijderen. De sluier van het Element Ether is hardnekkig: de mens wil hem niet opgeven want hem ontbreekt immers niets? De weg terug naar de bron, het eigenlijke doel, dient afgelegd tot de voleinding. De pelgrim baant zich een weg met in de hand de brandende toorts van het geestelijk Ideaal.

Het Soefipad leidt via het materiële leven naar de geestelijke werkelijkheid; het is de zoektocht naar de oorzaak achter de verschijnselen. Tenslotte komt het inzicht, dat er één Kracht is, die zich voordoet in de Schepping als Levensenergie in voortdurend andere trillingsvormen. Bij het deelnemen aan het Elementen Ritueel ontvouwt zich het begrip, dat het ware Zelf vrij en onafhankelijk is. Het diepste wezen van de mens, de ziel, is een onderdeel van de geest van God en met God Zelf verbonden.

Tot het volgende bericht, je Sitara

De data van de mystieke beleving van het Elementen Ritueel zijn: 20 mei en 17 juni om 14.00 uur.
De data tijdens de Zomerschool zijn: 9 juli en 22 juli 2006 om 20.00 uur in de Universel "Murad Hassil", te Katwijk. Nadere berichtgeving volgt.Bericht 5
Mijdrecht, 16 mei 2006
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Op haar zoektocht naar de waarheid, het uiteindelijke doel van het leven, is de ziel bedekt door vele sluiers en verlangt ernaar zich onaangetast en vrij te bewegen. Gevoelens, na aan het hart, vormen een wirwar van draden die de sluiers om de ziel bijeenhouden. Angst, zorgen, wanhoop, twijfel en eenzaamheid trekken deze draden aan en verduisteren de ziel. Het allerbelangrijkste is de opgave om de ziel te bevrijden van deze bedekkingen.

Angst, zorgen, wanhoop, twijfel en eenzaamheid hebben een oneindig aantal oorzaken.Volgens Hazrat Inayat Khan is er slechts één achterliggende oorzaak: het voortdurende streven van de ziel naar vrijheid. Vertrokken van een plaats waar het vredig en vreugdevol was, is de ziel aangekomen in een onbekend land. De roep van heimwee van de ziel vraagt om voortdurende aandacht. De enige weg tot vrijheid lijkt soms de omstandigheden uit de weg te gaan. Bijvoorbeeld, het ontlopen van mensen kan bevrijdend werken. Om naderhand vast te stellen, dat iedere inspanning om uit een ongewenste omstandigheid te komen niet die vrijheid kan bieden, die de ziel zich wenst. Het begrensde zelf is het, dat gevangen is in de belangstelling voor het eigen "ik". De meeste aandacht gaat dikwijls uit naar het eigen lichaam, de eigen vooruitgang, het verkrijgen van meer invloed en meer bezit. Gevangen als een spin in een net van eigenbelang en aan handen en voeten gebonden blijft steeds het zoeken naar vrijheid.

De Elementen zijn de grote Krachten die door alle bestaansgebieden hun rol spelen in iedere vorm, kleur en toon. Het zijn de mogelijkheden, die na goede bestudering zijn te beheersen en toe te passen. Wetenschappelijk is het bekend, dat ieder uur een volgend Element overheerst in de ademhaling en zijn invloed doet gelden op de karaktereigenschappen. Door de juiste kennis is het mogelijk het op dat ogenblik in de ademhaling overheersende Element te onderscheiden. Het langzaamaan de eigenschappen van de betreffende Elementen gaan herkennen en beheersen kan de sleutel zijn tot het opheffen van moeilijkheden. Positieve, zowel als de negatieve eigenschappen van het Aarde-, Water-, Vuur-, Lucht- en Ether Element zijn vermogens om afwisselend te gebruiken of van zich af te schudden. Het ontdoen van de niet gewenste eigenschap opent de kans om de 'lichte' hoedanigheid van hetzelfde Element op te nemen. Het achtereenvolgens één voor één van zich afwerpen van het haast ongrijpbare, vraagt telkens weer om een grote geestkracht. Het is een handeling die problemen en zorgen kan doen verbleken.
Het leven is beheersbaar! Het uitzicht is wijder.

Hazrat Inayat Khan, Beker van Saki, 14 mei: "De wijsheid en de rechtvaardigheid van God zijn in ons en toch zijn ze ver weg, verborgen door de sluier van het begrensde zelf."

Het deelnemen aan het Elementen Ritueel doet de vreugde van de bevrijding van de ziel ervaren bij het ontvangen, het verwerken en het doorgeven van het licht en de kennis God.

Tot het volgende bericht, je Sitara.

De data van de mystieke beleving van het Elementen Ritueel zijn: 20 mei en 17 juni om 14.00 uur.
De data tijdens de Zomerschool zijn: 9 juli en 22 juli om 20.00 uur in de Universel "Murad Hassil" te Katwijk.
Hier volgt nader bericht over!Bericht 6

Mijdrecht, 12 juni 2006
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Ieder gevoel, dat het licht van God verduistert, kan met het tegengestelde gevoel bestreden worden. Beheersing over het eigen leven begint met het gebruiken van de gewenste eigenschappen en het opzij leggen van het niet gewenste.
De mens kan het bereiken in een voortdurende afstemming op God.
Dit gegeven van Hazrat Inayat Khan vraagt om een overdenking!

Kenmerken zoals gehechtheid, verleiding, een al te grote hartstocht, ergernis, stilzwijgen zijn achtereenvolgens verbonden met het Aarde-, het Water-, het Vuur-, het Lucht- en het Ether Element. Kennis van de eigenschappen van de vijf Elementen maakt het mogelijk om de hoedanigheden van rust, zelfbeheersing, onafhankelijkheid, edelmoedigheid en begrip op te nemen die de tegenovergestelde gevoelens kunnen tegengaan.

De Pelgrim op het Soefipad, wetend van zijn onzekerheden en tekortkomingen, zegt: "Het is mijn kleine zelf, waar ik steeds ruzie mee heb". Alom is er verzet zoals: "Nee, het is mijn buurman, mijn relatie, die mij almaar dwarszit".
Om te beginnen is het belangrijk om het lichaam goed te verzorgen en het als een instrument te benutten. Nodig is het om het denkvermogen, zo weerspannig als een paard, te leiden in de gewenste richting. Net als het juist is om één gedachte gelijktijdig toe te laten, is het ook goed om de gedachten af te ronden en deze niet te laten afleiden door andere gedachten. Noodzakelijk is het goed onder de loep nemen van de soms vastgeroeste vooroordelen en principes, die knopen in het denkvermogen veroorzaken. Ook is het een vereiste om de eigen gevoelens te onderkennen. Denkvermogen en gevoel beïnvloeden elkaar voortdurend, de gedachten worden beinvloed door het gevoel en het gevoel door de gedachten. Gevoelens wisselen, wellen op, lopen uit de hand en verdwijnen weer. Af en toe ontstaat verwondering om een laag en minderwaardig gevoel, dat plotseling in het hart oprijst. Hoewel natuurlijk, toch is het de grootste verantwoordelijkheid om negatieve gevoelens geen plaats in het hart te geven. In afstemming op God en met de ademhaling, verbonden met één van de vijf Elementen, is het mogelijk om de sfeer van liefde en genegenheid te behouden. Als dat bereikt wordt ontstaat het begrip, dat de diepste smart en de grootste vreugde niet meer dan een haarbreed van elkaar afwijken.bewust
Hazrat Inayat Khan zegt: "Mens, gij zijt meester van het leven, hier en in het hiernamaals".

Tot het volgende bericht, je Sitara.

De datum van de mystieke beleving van het Elementen Ritueel is: 17 juni om 14.00 uur.
De mystieke belevingen van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool zijn:
zondag 9 juli en zaterdag 22 juli om 20.00 uur.
De deelnemers aan het Elementen Ritueel kunnen beide keren om 17.30 uur een boterham eten i.p.v. om 18.00 uur.
Wij oefenen van 18.00 -19.30 uur.
Het is gewenst om je bij mij op te geven als je deze broodmaaltijden wilt gebruiken, zodat ik het door kan geven aan de catering.
De tijd en de plaats van oefening tijdens de Zomerschool zal ik schrijven op een papier, dat ik dan zal neerleggen op de mededelingentafel in de hal van de Universel "Murad Hassil".Bericht 7
Mijdrecht, 1 juli 2006
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Op de vraag: "Waarom is zelfdiscipline zo nodig", is het antwoord duidelijk: "Omdat het de enige weg is naar de innerlijke vrijheid". Bij een ongecontroleerde adem, telkens onderbroken gedachten en uit de hand gelopen gevoelens, is een algehele verwarring het gevolg. Onwetend van dit feit, laat de mens zich meevoeren met zijn ademhaling en komt in ongewenste situaties terecht. Daarom wordt het leven niet zijn koninkrijk, maar zijn gevangenis.

Meegevoerd met het wisselende tempo van de ademhaling en de invloeden van de Elementen, zijn het de ongewilde omstandigheden die het leven gaan beheersen. Gevoelens van afhankelijkheid en onvrijheid wellen op. Volgens Hazrat Inayat Khan zijn ongecontroleerde gedachten en gevoelens de achterliggende reden van stormen en natuuruitbarstingen. Ja, zelfs oorlogen kunnen voortkomen uit onjuist gerichte en niet harmonieuze denkkrachten.

De vijf Elementen, ze zijn te voelen, te ruiken, te proeven, te horen en te zien. Ze bepalen het tijdstip van geboorte en dood. De schepping is een samenstelling van de vijf Elementen. De Elementen zijn bepalend voor het welzijn van het lichaam, de gedachten en de gevoelens. Bij het sluiten van de ogen is de kleur van het op dat ogenblik overheersende Element waar te nemen. Ook in de ademhaling valt het dominerende Element op te merken: Zonder enig voornemen ontstaat de bij het Element passende ademhaling. Met het gebruik van de kennis van de vijf Elementen kunnen de Elementen juist gericht worden. De ademhaling laat zich, na een nauwgezette oefening, afstemmen op het uitgekozen Element. Dan doet de kans zich voor om de passende eigenschap op te nemen van het Element. Hazrat Inayat Khan zei, dat de mens dit kan bereiken in een voortdurende afstemming op God.

In de Griekse mysteriën betekent het symbool van de adelaar met de vleugels wijd uitgespreid, de vrijheid van de ziel. In de mystieke beleving van het Elementen Ritueel is dit symbool toegepast in de houding tijdens de werveling: De bevrijde ziel, die met het hart onbelast door gedachten en gevoelens, het Goddelijk licht ontvangt, brandende houdt en uitstraalt.

Tot het volgende bericht, je Sitara.

De mystieke belevingen van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool zijn:
zondag 9 juli en zaterdag 22 juli om 20.00 uur.
De deelnemers aan het Elementen Ritueel kunnen beide keren om 17.30 uur een boterham eten i.p.v.
om 18.00 uur. Wij oefenen van 18.00 tot 19.30 uur.Bericht 8

Mijdrecht, 25 september 2006
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

"Er gaat geen enkel ogenblik in ons leven verloren als wij slechts wisten hoe onze handelingen nuttig aan te wenden, hoe de gedachten te richten en in woorden uit te drukken en met onze bewegingen uit te dragen, hoe ze aan te voelen, opdat ze een eigen sfeer kunnen scheppen".

Hazrat Inayat Khan zegt in het boekje: "Kosmische taal", dat de gedachten- en gevoelswereld te vergelijken is met een reiziger, die zaad in zijn hand heeft en dit onderweg uitstrooit over de grond; wanneer later planten op die plaats groeien, heeft hij ze nooit gezien, hij strooide slechts het zaad uit en dan zijn ze er. De aarde nam het zaad op en water, zon en lucht brachten ze tot groei. Dit leven is een plaatsruimte waarin alles is ondergebracht; alle dingen zoals gevoelens, gedachten, woorden en handelingen, eenmaal tot leven gekomen, ontvangen verzorging en komen tot vruchtbaarheid.
God is Alwetend en het Enige Wezen. Niets bestaat dan Hij. Het laat zien, dat er niet zoiets als dood of einde bestaat, dat ieder ding, ieder deeltje, ieder wezen continuïteit bezit omdat het leven zich voortzet. Aan elke gedachte, die eens in het denken is opgekomen, aan elk gevoel, dat eens door het hart is gegaan, aan elk woord, dat eens is uitgesproken en waarover niet langer is nagedacht, aan elke daad, die is uitgevoerd en verder vergeten, is een leven gegeven en dit leven zet zich voort. Dit leert de verantwoordelijkheid te beseffen voor ieder gevoel, gedachte, woord en daad, wel of niet geuit.

In de Gayan lezen wij: "De ware aanbidder van God ziet Zijn wezen in alle vormen en door de mens te eerbiedigen, eerbiedigt hij God".
In het eerbiedigen van de vijf Elementen eerbiedigt de pelgrim op het Soefipad de Schepper in Zijn Schepping. De pelgrim kent de invloed van de vijf Elementen in zijn/haar gedachten- en gevoelsleven. Deze invloed probeert hij/zij te beheersen en te gebruiken in eerbied voor God, voor zichzelf en voor de omgeving. Om langzaamaan te mogen beseffen, dat gevoelens, gedachten, woorden en daden zich bewegen als levende wezens binnen het volmaakte Scheppingsplan.
Hierbij stuur ik je de vijf aspecten van het Elementen Ritueel toe. Het is de essentie van de boodschap van het Elementen Ritueel. Een nadere uitwerking van het overzicht, dat P-o-M Hidayat Inayat Khan heeft gegeven, zal leiden tot een groter inzicht in zowel de uiterlijke als de innerlijke wereld.
Laten wij daarom deze vijf verschillende kanten van het Elementen Ritueel samen gaan bestuderen.

Tot het volgende bericht, je Sitara.
De data van het oefenen van het Elementen Ritueel zijn: 24 maart, 21 april en 19 mei 2007 om 14.00 uur in de Universel "Murad Hassil", te Katwijk.Bericht 9
Mijdrecht, 25 oktober 2006
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Broederschap/Zusterschap

1. Vriendschap: In een vriendschappelijke houding omgaan met de volgelingen van alle geloofsrichtingen.
2. Openheid: Begrip hebben voor alle culturele uitingen.
3. Begrip: Sympathie schenken aan alle rangen en standen

Het is goed om het eerste aspect van de boodschap van het Elementen Ritueel samen te overdenken.
In iedereen is een bepaald Element overheersend, dat afwisselend elk uur via de ademhaling
binnenstroomt. Voortdurend zijn de vijf Elementen waar te nemen in al hun kleurschakeringen. Zoals ieder mens zijn eigen etherisch lichaam heeft, zo torent boven elk volk en boven ieder gebied van onze aarde een etherische aura. Het is een samenspel van wat uit de bodem stamt en wat de mensen er brachten.
Verdraagzaamheid en geduld zijn geboden om in vriendschap open te kunnen staan voor alle verschillen van opvattingen en achtergronden. Daarnaast is het leven een voortdurende strijd met de allerbelangrijkste tegenstander: het zelf. Fouten? Iedereen heeft fouten. Wijzelf, onze vrienden, onze vijanden, allen maken fouten. De pelgrim op het Soefipad heeft kennisgenomen van de kenmerken van de vijf Elementen, die het lichaam, het denkvermogen en het gevoelsleven beïnvloeden via de adem. Om deze reden kent en herkent hij of zij zowel de positieve als de negatieve hoedanigheden in zichzelf en in de ander. Afstemming op het gedrag van de medemens heeft op die manier meer succes. Elke menselijk verhouding heeft behoefte aan een mate van zelfbeheersing. Hij, die wenst, dat zijn eigen tekortkomingen niet worden blootgelegd, zal integer zijn ten opzichte van die van anderen.

"Wanneer iemand slechts wist, wat een vriendschapsband tussen de ene ziel en de andere betekent, als hij de innigheid, de teerheid van die verhouding, haar schoonheid en haar heiligheid kende, zou hij het leven in zijn volheid genieten, want dan leeft hij pas werkelijk en op deze wijze zal hij eens met God gemeenschap krijgen. Dezelfde brug, die twee zielen in de wereld verbindt zal een pad zijn, dat naar God leidt. Er bestaat geen grotere deugd in deze wereld, dan zich welwillend en betrouwbaar tegenover zijn vriend te gedragen en zijn vertrouwen waardig te zijn", leert Hazrat Inayat Khan.
In de Gayan lezen wij: "De ware aanbidder van God ziet Zijn wezen in alle vormen en door de mens te eerbiedigen, eerbiedigt hij God".

Tot het volgende bericht, je Sitara.
De data van de bijeenkomsten van het Elementen Ritueel in het voorjaar 2007 zijn: 24 maart,
21 april en 19 mei om 14.00 uur in de Universel "Murad Hassil", te Katwijk.Bericht 10
Mijdrecht, 25 november 2006
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Esoterische ervaringen

1. Afstemming: De betoverende kracht van ervaringen de specifieke toonintervallen
2. Bewustzijn: Naar de tonen luisteren die vibreren in de verschillende chakra's
3. Concentratie: De Ademstroom richten naar de verschillende chakra's

Gezien vanuit het gezichtspunt van de mystici, is de oorspronkelijke toestand van de gehele schepping trilling. Trilling is onhoorbaar en onzichtbaar in haar oorspronkelijke toestand. In het stadium naar openbaring toe wordt zij hoorbaar en vervolgens zichtbaar. Al het geluid komt van de éne Ademstroom, die Leven is. Het is het Leven, dat wij allen delen.
De Ademstroom, de Prana, geeft levensenergie aan mensen, dieren, planten en mineralen. De Ademstroom is de bron van het geluid. Geluid raakt de diepte van het hart. Ieder mens voelt zich aangetrokken tot een ander soort geluid. Niet alleen voor zangers, maar voor iedereen is het gewenst om, al zijn het enige minuten, te besteden aan de ontwikkeling van zijn/haar stem. De ontwikkeling van de stem begint bij leren van de juiste ademhaling, dan volgt het blazen en geluiden maken en daarna volgt het zingen en het uitspreken van woorden. Er zijn oefeningen, waarbij gedurende een half uur één noot gezongen wordt om de ademstroom te volgen en de uitwerking van de trilling op de verschillende chakra's van het lichaam na te gaan. De waarneming van de stroom van de adem, die voert naar de chakra's doet de oorsprong vinden van de levensenergie, van enthousiasme, ziet hoe pijn geneest en hoe gevoelens zich verzachten. Het is geen theorie, het is de ervaring.
De vijf chakra's, die volgens de Soefies leiden naar een hoger bewustzijn, zijn de punt van de neus voor materiele bereiking (het geel van de Aarde); de brug van de neus voor wilskracht (het groene Water); het midden van het voorhoofd, het derde oog, voor hogere idealen (het rode Vuur); de fontanel, de kroon, voor mystieke afstemming (de blauwe Lucht) en de chakra, die boven de schedel is, voor abstracte gedachten (de grijze Ether). Bij het richten van de Ademstroom op deze chakra's worden de klanken A, O, I, U en OE van de vijf Elementen gebruikt.
Alle vormen zijn tot stand gekomen door de kracht van het geluid, van trillingen. De wetenschap van het geluid verschaft kennis van de schepping en de beheersing van die wetenschap helpt de mens op te stijgen naar het vormloze. Deze kennis geeft de mens vleugels.
"Er is maar één zonde en dat is een enkele maal te ademen zonder het zich bewust te zijn." Concentratie en zelfdiscipline zijn hiervoor noodzakelijk.
Volgens Hazrat Inayat Khan is er één doel van de esoterische ervaringen en dat is afstemming op God.
Tot het volgende bericht, je Sitara.
De bijeenkomsten van het Elementen Ritueel zijn: 24/3, 21/4 en 19/5 in 2007 om 14.00 uur.    © Copyright 2024