Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Lucht
Bericht 1

Mijdrecht, 25 januari 2007
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het derde aspect van de boodschap van het Elementen Ritueel:
Mystieke gewaarwording

1. Ontvangend: De magnetische invloed van het Element van keuze in zich opnemen
2. Overgave: Het zelf verliezen in de alomtegenwoordige aanwezigheid van het Element
3. Scheppend: Het stimuleren van de energie waartoe men zich voelt aangetrokken in een gekozen Element

Kennis van de Elementen helpt bij het beter begrijpen van het zelf en de medemens. Bij ieder mens is één of meer van de vijf Elementen het meest aanwezig, toch staan de persoonskenmerken van alle vijf Elementen hem of haar ter beschikking. De keuze is vrij en niet één Element is hoger geplaatst dan het andere. Zonder ophouden schenken Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether standvastigheid, vooruitgang, inspiratie en geestelijke afstemming als positieve waarden.

De stem is de uitdrukking van de gevoelens en de gedachten. De stem kan werken als goede wijn of slechte likeur; kan genezen of ziek maken. Onder invloed van het Aarde Element kan de stem bemoedigend zijn en in verleiding brengen. De stem beïnvloed door het Water Element is verdovend, verzachtend, genezend en opwekkend. De invloed van het Vuur Element op de stem is opruiend, indrukwekkend, opwindend, angstaanjagend en opheffend. Het Vuur in de stem wekt op uit de slaap, waarschuwt voor komend gevaar en brengt naar een hoger bewustzijn. Het Lucht Element is opbeurend en voert mee ver weg van de Aarde. De stem onder de invloed van het Ether Element is inspirerend, genezend, brengt vrede en harmonie, is vol overtuiging, aantrekkelijk en tegelijkertijd verdovend. Ieder Element heeft uitwerking op de andere Elementen in gevoel, gedachten en spreken.

Het ontvangen, de overgave en het meegaan met de energie van het Element naar keuze, leidt tot het samenvloeien in de Goddelijke Stroom van het leven. Alles in de schepping is uit één enkele bron afkomstig en ontwikkelt zich naar één enkel doel. Het pad voert van verscheidenheid naar eenheid. De pelgrim op het Soefipad zal weloverwogen kiezen uit de mogelijkheden en gaandeweg de lijn van zijn/haar lotsbestemming volgen, in harmonie met God, zichzelf en de omgeving.
"Ik zwierf rond in achtervolging van mijn eigen zelf, zelf was ik de reiziger en ik was zelf het eindpunt", zegt Hazrat Inayat Khan.
Tot het volgende bericht, je Sitara.

Bijeenkomsten van het Elementen Ritueel: 24/3, 21/4 en 19/5 om 14.00 uur Murad Hassil in Katwijk.

Bericht 2

Mijdrecht, 26 februari 2007
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het vierde aspect van de boodschap van het Elementen Ritueel: Psychologische werking1. Ontwikkeling: De wilskracht wordt gesterkt door het volgen van een zelfgekozen ritme2. Harmonie: In harmonie blijven tijdens de werkzaamheden en de vibraties van anderen3. Beheersing: Zich verzekeren van innerlijke standvastigheid temidden van de verwarring van verschillende tegelijkertijd plaatsvindende activiteiten Aan de oorsprong van elke handeling is het ritme verborgen, dat het verloop van die handeling bepaalt. Uitdrukkingen zoals: hij was er te laat mee, of: het gebeurde te vroeg, of: het gebeurde op tijd,  tonen de invloed van het ritme op de gebeurtenis."Beweging is de zin van het leven en de wet van beweging is ritme", zegt Hazrat Inayat Khan. Alles wat leeft heeft een eigen ritme. De mens kan zijn aangeboren ritme beheersen en zelfs aanpassen. Het ritme speelt niet alleen een voorname rol in het lichaam, maar ook in de gedachten- en de gevoelswereld: de overgang van vreugde in smart, het opkomen en het verdwijnen van de gedachten en de gevoelens. Muziek en poëzie vinden in ritme hun geest en leven. Ritme kan in vervoering brengen. Succes en falen, juist en verkeerd verloop van een gebeurtenis zijn iedere keer afhankelijk van het ritme. Het ritme is chaotisch als binnen korte tijd honderd en één dingen tegelijk in het denkvermogen rond warrelen. Verwarring en wanhoop schijnen toegeschreven te kunnen worden aan een onregelmatig ritme. Werk, hoe zwaar en moeilijk ook, wordt vergemakkelijkt door de kracht van het ritme.  Na een gedane keuze is: "nee" zeggen binnen een omstandigheid onmogelijk en de disharmonie ontwijken kan doorgaans niet. De beste manier om met disharmonie om te gaan, is te proberen met de disharmonie in harmonie te geraken. Hoe gemakkelijk is het om de knorrigheid van de omgeving over te nemen, toch helpt vechten met de ander niet. Rustig te blijven bij de verwarring van buiten vraagt om evenveel kracht als liefde van binnen. In ritme komen met een bittere omstandigheid verlangt moed, geduld en hoop. Ook wilskracht is onmisbaar; wilskracht brengt op zijn beurt wilskracht teweeg. Beheersing van de ademhaling en een evenwichtige verdeling van werk en rust zorgen voor een goede gezondheid. De in- en uitademing kunnen vergeleken worden met het regelmatig heen - en terugzwaaien van de slinger van een klok. Een regelmatig ritmische ademhaling geeft innerlijke standvastigheid. De psychologische werking van het Elementen Ritueel bestaat uit het zich concentreren op de trillingen van de ademhaling behorende bij één van de vijf Elementen. Belangrijk is het bewust herkennen, opnemen en gebruik maken van de verschillende karakterkenmerken van de vijf Elementen. De pelgrim op het Soefipad weet ook tijdens de drukte van het dagelijks leven met zijn/haar kennis van de eigenschappen van de vijf Elementen de eigen teugels in handen te houden door acht te slaan op het ritme van zijn gevoelens, gedachten en werkzaamheden. Hazrat Inayat Khan geeft de aansporing: "Mens, je bent de meester van het leven, hier en in het hiernamaals". Tot het volgende bericht, je Sitara.

Bijeenkomsten van het Elementen Ritueel: 24/3, 21/4 en 19/5 om 14.00 uur in de "Murad Hassil" in Katwijk.

Het Elementen Ritueel zal tijdens de Zomerschool worden gehouden op zondagmiddag 22 juli om 16.45, voor ons te beginnen om 15.00 en op vrijdagavond 3 augustus om 20.00 uur, dan begint het oefenen om 18.00 uur.Lieve Mensen,P.S. Stel je even voor: er zijn voor onze vrouwelijke medepelgrims voile over rokken in de vijf Elementen kleuren! Je Sitara.

Bericht 3

Mijdrecht, 21 maart 2007
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het vijfde aspect van de Boodschap van het Elementen Ritueel:
Culturele inspiratie

1. Zoeken naar perfectie: In geluid en beweging
2. Ontwaken: Tot spirituele ontplooiing
3. Verantwoordelijkheid: Tot het verspreiden van de boodschap van liefde, harmonie en schoonheid

De Boodschap van het Elementen Ritueel geeft kennis van het zelf en de medemens op drie manieren:
a. De Elementen zien en beluisteren, die zich voordoen aan de oppervlakte.
b. Het opmerken van de eigenschappen van de Elementen met betrekking tot de gedachten- en de gevoelswereld.
c. Uitzien naar de innerlijke drijfveer die werkzaam is achter de vijf Elementen. (Van verkennen via herkennen komen tot kennen).

In het Elementen Ritueel worden de levenskrachten, de vijf Elementen, met elkaar verenigd en tot leven gebracht. Een Element is een vermogen, een verschijnsel in de Manifestatie en elk schepsel is een samenstelling van deze vijf krachten. De in ieder van de vijf Elementen aanwezige vibraties komen tijdens de uitvoering van het Elementen Ritueel in harmonie. Wanneer het Elementen Ritueel wordt gehouden op verschillende plaatsen in de wereld, versterken deze vibraties elkaar.

Hazrat Inayat Khan geeft veel voorbeelden om gedurende het dagelijks leven persoonlijk gebruik te maken van de werkzame Elementen. De deelnemer aan het Elementen Ritueel ontvangt een handreiking tot het ontdekken van de menselijke natuur en zijn kwaliteiten. Hij wordt opmerkzaam gemaakt op de Elementen, die werkzaam zijn in het eigen leven en in dat van de ander. Het betekent, dat hij meester wordt over de invloeden van de Elementen. De deelnemer ziet het daarom als zijn grote verantwoordelijkheid de Boodschap van liefde, harmonie en schoonheid te verspreiden.
De wereld van verscheidenheid is niet langer meer verscheidenheid. Zij is eenheid, zij is één.
Tot het volgende bericht,
je Sitara.

Bijeenkomsten van het Elementen Ritueel: 24/3, 21/4 en 19/5 om 14.00 uur.
Tijdens de Zomerschool op zondagmiddag 22 juli om 16.45, het oefenen begint dan m 15.00 uur
en op vrijdagavond 3 augustus om 20.00 uur, voor ons te beginnen om 18.00 uur.

Bericht 4

Mijdrecht, 19 april 2007
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het pad van de Soefi pelgrim voert meestal niet over eenzame vlakten en door uitgestrekte bossen, zoals op afbeeldingen van vroeger te zien is. De reis verloopt meestal alléén temidden van velen en bestaat uit een uitgestrekte reeks van plichten. Het is een pad met uitdagingen en obstructies vol van kansen en keerpunten, die leiden naar het gestelde ideaal. Het diepe verlangen om verbinding te verkrijgen met de innerlijke onbegrensdheid is van alle tijden.

Hazrat Inayat Khan spreekt over de vier verschillende paden, die onderling sterk van elkaar verschillen. Het eerste is het pad van de minnaar, die op zoek is naar geluk; dan is er het pad van de zoeker naar rijkdom; daarna het pad van het vervullen van alle plichten en als vierde het pad van de aanbidding, dat voert naar het paradijs. Er is een pad voor iedereen en elk is er voor zich van overtuigd de beste en de meest wijze weg te gaan. De Soefi ziet hetzelfde reisdoel aan het einde van ieder pad. Het einde van de reis is de plaats van ontmoeting. De zoeker naar geluk ontmoet de zoeker naar rijkdom en allebei ontmoeten zij degene, die zijn plicht heeft gedaan, terwijl de aanbidder van God in ieder die hij/zij tegenkomt een straling ziet van het Goddelijke. Wat geeft het als iemand niet een aangegeven pad wil volgen? Laat ieder de weg kiezen, die bij zijn/haar eigen temperament en voornemen past. Een Soefi maakt zich daarover geen zorgen. Het gezegde van Boeddha: "Vergeef allen", is hier van toepassing. Verdraagzaamheid komt niet voort uit geleerdheid, maar uit het begrip, dat het iemand toegestaan moet zijn om te reizen langs het pad, dat past bij zijn eigen temperament. Zo lang iemand reist met aandacht, laat hem/haar dan zijn weg gaan.

Wat is waarachtig leven? Waarachtig leven betekent moedig zijn, initiatief durven nemen en bewust ondervinden. Het oprechte leven is middenin de branding staan, is duidelijk: "ja" en "nee" zeggen en zien in een eindeloze verwondering hoe alles zich openbaart en zich ontwikkelt. De grote verwondering over alles en over zichzelf blijft aan: Wie ben ik, waarom besta ik, wat is het doel waarvoor ik leef, wat wil God van mij en wat is het doel van de Schepping.

Het Soefi Elementen Ritueel geeft inzicht in het innerlijke- zowel als in het uiterlijke leven..
Het meedoen aan het Elementen Ritueel biedt de kans om de reis te aanvaarden door alle ervaringen heen van de gedachten- en de gevoelswereld naar de stilte van het Ware zelf.

Je Sitara

Bijeenkomsten van het Elementen Ritueel: 21 april en 19 mei om 14.00 uur.
Tijdens de Zomerschool op zondagmiddag 22 juli om 16.45 uur, het oefenen begint dan om 15.00 uur
en op vrijdagavond 3 augustus om 20.00 uur, voor ons te beginnen om 18.00 uur.

Beste Soefi Pelgrim, tot ziens aanstaande zaterdag 21 april om 14.00 uur!

Bericht 5

Mijdrecht, 17 mei 2007
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De Schepping is alomtegenwoordig en de menselijke ziel kan er slechts een klein gedeelte van ervaren. Gedurende het leven op aarde is de ziel zich voortdurend bewust van een beperking, zoals een gekortwiekte vogel of zoals een vis op het droge. In de ziel leeft het verlangen om zich te verwijden en te verheffen boven de wereld en zich bewust te worden: "Ik ben niet, maar God is". De ziel ziet uit naar de ontmoeting met de goddelijke oorsprong, naar Zichzelf. De belangrijkste ontmoeting, genoemd door de Hindoes: "Tat wan asi" of: "Het, dat ben jij", is de bewustwording, dat de ziel een eenheid vormt met God en de gehele Schepping.

De ziel is geen onbeschreven blad; in de sferen waar zij doorheen is gegaan heeft de ziel ervaringen en indrukken ontvangen die het hart en het denkvermogen een richting hebben gegeven. De ziel leeft eeuwig, is nu, was en zal altijd zijn. De ziel is een trilling van God en ontvangt een lichaam en een denkvermogen om de indrukken van binnen en van buiten in zichzelf te weerspiegelen. De ziel is vrij en gelukkig. Haar natuur is vrede en haar wezen is schoonheid. Haar plaats is in de diepte van het hart.

Het ogenblik, waarop het kind zijn ogen opent is de eerste ontmoeting van de ziel met het leven op aarde. Iedere ontmoeting vraagt om een andere houding en zonder zich er rekenschap van te geven is het gedrag tegenover iedereen verschillend. Bij een ontmoeting tussen twee mensen kan de eerste indruk de allerbelangrijkste zijn; het is de ontmoeting met de ziel, met de uitstraling van de ander. Vele ontmoetingen volgen omdat de buitenwereld zich telkens anders openbaart. Zijn de ontmoetingen inspirerend of drukken ze neer. Van de ontmoetingen hangt het levensgeluk of de levensellende af. Volgens Hazrat Inayat Khan is de ontmoeting van de ziel met zichzelf het begin van het geestelijk pad. De mysticus heeft het verlangen om contact te krijgen met het diepere wezen van de ander. De overtuiging van de goddelijke aanwezigheid in de ander, doet bij een ontmoeting de ander op die oproep reageren. In het vertrouwen, dat ieder mens een goddelijke bron heeft, is het zijn/haar verlangen die te doen ontspringen.
Jezus zei: "Zoek eerst het Koninkrijk van God en alles zal u toegeworpen worden".
Tot het volgende bericht, je Sitara.

Het deelnemen aan het Elementen Ritueel betekent de weg te gaan die leidt naar het ware Zelf.
Bijeenkomsten van het Elementen Ritueel: 19 mei om 14.00 uur.Tijdens de Zomerschool op zondagmiddag 22 juli om 16.45 uur, het oefenen begint dan om 15.00 uur en op vrijdagavond
3 augustus om 20.00 uur voor ons te beginnen om 18.00 uur. Tot ziens op 19 mei om 14.00 uur!

Bericht 6

Mijdrecht, 25 juni 2007
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Bijeenkomsten van het Elementen Ritueel: Tijdens de Zomerschool worden twee mystieke belevingen uitgevoerd:op zondagmiddag 22 juli om 16.45 uur, het oefenen begint dan om 15.00 uur  en op vrijdagavond 3 augustus om 20.00 uur, te beginnen om 18.00 uur. De deelnemers zijn beide keren uitgenodigd op de thee vooraf met iets erbij. 

Het Elementen Ritueel vormt een akasha, een mogelijkheid, om de invloed van de vijf Elementen te beleven. Het deelnemen aan het Elementen Ritueel is een weg die leidt naar de stilte van het ware Zelf. Binnen de zowel bevrijdende als beperkende invloed van haar instrumenten, het lichaam, het gevoel en het denkvermogen, is het ware Zelf, de ziel, volkomen onafhankelijk. De innerlijke betekenis van het Elementen Ritueel is een mystieke dienst ter ere van God. In het beroepsleven wijst het dragen van een uniform erop, dat een ambtenaar op dat ogenblik in dienst is en doet waarvoor hij/zij volgens het ambt is aangewezen. Bij een lichte neiging om de plicht te vergeten, kan de kleding een herinnering zijn aan de op zich genomen verantwoordelijkheid. De gedachte is, dat alle mensen, niet één uitgezonderd, de dienaren zijn van God. Gedurende de mystieke beleving van het Elementen Ritueel groeit het bewustzijn, dat het innerlijk leven een enkel deel vormt van de allesomvattende Goddelijke Geest. De mens, die onder God's schepselen de meest intelligente is, weet van het diepste verlangen van de ziel om God en Zijn schepselen zo goed mogelijk te dienen. Het dienen begint met het opgeven van de begoocheling van het zelf, door te zeggen: "Ik besta niet". Als het eerste ik, het onware ego, is opgegeven, dan ontwaakt het andere ik, het ware ego; en dat is het moment, waarop God zich bewust wordt van Zijn eigen wezen en het doel van de Schepping is bereikt.  "Laat mij mijzelf vergeten, Heer, opdat ik mij van Uw wezen bewust mag worden" Alankara, Nirtan.

Tot ziens op 22 juli om 15.00 uuren op 3 augustus om 18.00uur. Dierbare Medepelgrims, wij rekenen op elkaar! Je Sitara

Bericht 7

Mijdrecht, 7 oktober 2007
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijzondere beleving van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool ligt ieder van ons nog vers in het geheugen.
Hier volgt een gedeelte van de uitleg die Pir-o-Murshid Hidayat Inayat Khan aan het Elementen Ritueel heeft gegeven.

"Het Elementen Ritueel is de hergeboorte van een oud Zoörastrisch ritueel. Wij moeten het dus beschouwen als een ritueel uit een ver verleden, dat is afgestemd op de hedendaagse westerse wereld.
Dit ritueel is een eerbetoon aan de Schepper van het Universum en de vijf Elementen symboliseren de Schepping.
Op de vijf Elementen zal gedanst worden. Aarde, Water, Vuur, Lucht, Ether, in een combinatie van kleur, geluid en ritme.
In het Elementen Ritueel zijn veel symbolen:
Zo staat de cirkel symbool voor de harmonie tussen alle Elementen;
Het licht van de kaars middenin de cirkel staat symbool voor het Goddelijk Licht;
De vijf kaarsen symboliseren onze afstemming op de Elementen;
De mannen geven ruimte aan de Elementen en lopen in een ritme van 4 tellen;
De vrouwen stemmen zich af op hun Element (in kleur, in gevoel, in ritme, in beweging)
en volgen met de passen het basisritme van de Elementen: met 2, 3, 5, 6, of 7 tellen.

Wij nodigen iedereen uit om het Ritueel te ervaren als een meditatie, waarbij je je afstemt op de kwaliteiten van de
Elementen. Wij kunnen daarbij het volgende in gedachten houden:
Het Aarde Element staat volgens de Zoörastrische traditie voor stabiliteit, rust en balans;
Het Water Element voor vooruitgang en beweging;
Het Vuur Element voor energie;
Het Lucht Element voor inspiratie, communicatie en een ruime blik;
Het Ether Element voor innerlijke vrede en afstemming op de goddelijkheid.

Het deelnemen aan het Elementen Ritueel is dus een meditatieve ervaring, te bezien als een sacrale dans.
De dansers zijn geen professionele dansers, maar mensen die zich hebben afgestemd op het Element, dat ze symbolisch in het Ritueel naar voren brengen".

Zoals eerder door Pir-o-Murshid Hidayat is gezegd, was het de grote wens van Hazrat Inayat Khan om deze mystieke ervaring ten uitvoer te brengen.
In het volgende bericht stuur ik je het tweede gedeelte van deze belangrijke bijdrage. Denk en mediteer over deze gegevens. Wil je van gedachten wisselen, schrijf mij alsjeblieft of stuur een e-mail.

Een warme groet van Sitara.

De bijeenkomsten van het Elementen Ritueel in het voorjaar 2008 zijn: 15 maart, 26 april en 24 mei.

Bericht 8

Mijdrecht, 7 november 2007
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

"Alle geziene en ongeziene manifestaties van de schepping komen uit het leven voort. Het leven in zichzelf is stilte en bovendien onzichtbaar, terwijl alles wat het schept meestal zichtbaar of hoorbaar is in een oneindige verscheidenheid aan vibraties. Het geheim van het hele universum ligt in het feit dat deze vibraties ook gezien kunnen worden als ruimte binnen de ruimte. Het is binnen deze ruimte, dat de kosmische energie zichtbaar wordt in verschillende kleurschakeringen, en ook in verschillende toonhoogten, van de laagste tot de hoogste; dit geheel binnen de allesdoordringende ruimte.

De vibraties van het Aarde Element zijn stevig van aard en maken dat de oppervlakte rommelt en resoneert. De kwaliteit van de echo van deze tonen is dat het aanzet tot de behoefte aan communiceren. Het doffe geluid ervan manifesteert zich tevens in verschillende kleurschakeringen, van bruin tot goudgeel.

Het geluid van de vibraties van het Water Element varieert al naar gelang de omstandigheden, als het voortvloeit terwijl het alle obstakels neemt, met als effect: helderheid. Het toont zich in een verscheidenheid aan groene nuances die in verband staan met de omgeving en de stoffen die in het Element komen. De aard van deze vibraties is vloeibaarheid en veranderlijkheid.

De nerveuze vibraties van het Vuur Element - met schittering als kenmerk - worden waargenomen in de rode nuances. Het is begrijpelijk, dat hierdoor fysieke en psychische impulsen gewekt worden.

De vibraties van het Lucht Element die verder reiken dan het hoorbare geluid en de zichtbare kleur, kunnen echter gevisualiseerd worden in blauwe nuances. Deze vibraties worden gekenmerkt door ruimte en openhartigheid.

Geluid en kleur worden waargenomen door de kanalen van de twee zintuigen: het gehoor en het zien (daar waar de juiste eigenschap in beweging wordt gebracht), alsook door de drie andere indirect daarmee verbonden zintuigen: de smaak, het contact en de reuk. Allen tezamen zijn ze de uiting van wat beschreven zou kan worden als gecentreerd bewustzijn, ofwel de wortel van alle zintuigen; hier worden alle zintuigen in de basis afgestemd".

Overdenk deze woorden! Het is een gedeelte van de uitleg over de mystieke ervaring van het Elementen Ritueel, die
Pir-o-Murshid Hidayat Khan heeft gegeven. Schrijf of stuur mij een e-mail alsjeblieft met opmerkingen en/of vragen om met elkaar tot een vruchtbare gedachten wisseling komen.

Warme groeten van Sitara

De bijeenkomsten van het Elementen Ritueel in het voorjaar van 2008 zijn: 15 maart, 26 april en 24 mei.

Bericht 9

Mijdrecht, 7 december 2007
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

"Er ligt een groot geheim verborgen achter de magische kracht van het geluid, dat zijn uitwerking heeft op alle niveaus van de menselijke ontwikkeling, evenals op het planten- en dierenrijk. Geluid beïnvloedt de gehele Schepping. De effecten van het geluid zijn veelal het gevolg van herhalingen van ritmische patronen, die aangepast zijn tot even en oneven maten. De laagste tot en met de hoogste voor het menselijk oor hoorbare geluiden maken fijnzinnige reacties wakker in de cellen van het innerlijk gehoor. Tegelijkertijd spoort de verandering tussen harde en zachte geluiden bepaalde chakra's aan, die voortdurend bewust of onbewust aanwezig zijn. Ook heeft de weerklank van de boventonen binnen het gehoorzintuig grote invloed op de psychologische en fysiologische gesteldheid.

In de mystieke kracht van het geluid ontstaan bepaalde stemmingen, die door vibratie van de adem het 'Jelal', 'Jemal' en 'Kemal' ritme voortbrengen. Dit verklaart waarom ritme, bijvoorbeeld in militaire muziek, het lichaam aanzet tot marcheren. Bepaalde ritmes nodigen uit tot dansen of brengen de gehele fysische en psychologische gesteldheid in staat van opwinding of verwarring.

Muziek kan een weergave zijn van vele inspirerende vertolkingen, zoals symfonische gedichten, folkloristische melodieën en godsdienstige ceremonies. Zowel bij het beluisteren als bij het in de herinnering terugbrengen hebben deze melodische gezangen de kracht om de verbeelding te stimuleren. Degenen die gedurende grote smart in muziek een betovering van hoop ontvingen kunnen het wonderbaarlijke effect zonder meer bevestigen. Telkens weer vonden zij de tijdelijke vertroosting temidden van een onvervuld en nooit eindigend verlangen, die leidde naar de capaciteit tot de ontplooiing van geluk.

De mystiek van het geluid kan het beste worden begrepen als de geheime bron van inspiratie, die in de stilte van het menselijk hart te beluisteren valt en de ware bakermat is van het menselijke bewustzijn. Wanneer het "ik" besef is omgezet in een nederige roep aan de Goddelijke Geliefde binnenin, kan de werkelijkheid van de Alomtegenwoordige Oneindige Zich bewust worden.

Mystiek is in alle tijden herkend als de geheime essentie van kennis en kan het beste omschreven worden als het parfum van kennis. Als kennis niet binnen ons bereik is, kunnen we tenminste de parfum ervan ruiken".

Dit is de vertaling van een gedeelte uit de lezing: "Approaches to the Mysticism of Vibrations",
die Pir-o-Murshid Hidayat Inayat Khan heeft op 24 oktober 2007 gehouden in Vancouver, Canada.
Heb je opmerkingen en/of vragen, laat me ze weten, alsjeblieft.

Een warme groet van Sitara.

Op zondag 16 december aanstaande om 11 uur ben ik uitgenodigd om in de kerk in Kortenhoef, aan de
Oude Kortenhoefse Dijk 168, voor de Oecumenische Gemeente een lezing te houden over de Elementen en
het Elementen Ritueel. Als je tijd en zin hebt, kom dan ook!

    © Copyright 2024