Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Water
Bericht 1
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 28 februari 2015 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden, op zaterdag 11 april 2015 en op zaterdag
6 juni 2015 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

De inleiding tijdens de verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op 28 februari a.s. heeft als thema: ‘De stilte in jezelf.’ Waarom? Omdat het Elementen Ritueel in wezen gaat om het vinden van de stilte in jezelf te midden van de werking van de elementen in je lichaam, gedachten en gevoelens. Dit maakt dat je inzicht krijgt in de invloeden van de vijf elementen en hoe je daarmee om kunt gaan met de mensen om je heen.

Wat is de stilte in jezelf? Dat is de ziel die verbonden is met het Eeuwige Licht (het Goddelijke), onberoerd door lichaam, gedachten en gevoelens die beïnvloed zijn door de elementen. De ziel laat zich niet leiden door de elementen, maar door het licht van de Geest van Leiding.

Hazrat Inayat Khan stelt vele verbanden vast tussen de elementen en de mens. In de onderstaande tabel staan er enkele m.b.t. gevoelens en gedachten in de vorm van emoties en kwaliteiten en m.b.t. het lichaam in de vorm van weefsels/organen/behoeftes/functies.

Elementemotiekwaliteitweefselorgaanbehoeftefunctie
Etherverdriet/ begripvredehaarleverhartstochtzenuwstelsel
Luchtvreugde/ onrust/ afstandelijkheidblijdschaphuidlongenhongerademhalings-organen
Vuurenthousiasme/ boosheidijverbloedhartdorstbloedsomloop
Watermildheid/ (zelf-)medelijdengoodwillspierennierenurinedrangurogenitaal systeem
Aardevoorzichtigheid/ angstoplettendheidbeenderenmiltbewegingsdrangspijsvertering

Zo proberen de deelnemers in het Elementen Ritueel - na het onderdeel ‘Ervaring van de Elementen’, waarbij zij het Eeuwige Licht door hun element laten stralen om de essentie van
de verschillende elementen naar boven te laten komen - gedurende het onderdeel ‘Werveling’ uiteindelijk boven hun element te komen staan en zich over te geven aan de Schepper. Dan
ervaren zij een stilte waar niets is dan het Eeuwige Licht en gaan zij als vanzelf op in hulde aan de Schepper.

De volgende maandbrief gaat dieper in over hoe je tot die stilte in jezelf komt.

Tot ziens op 28 februari 2015 tijdens de verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel met als thema “De stilte in jezelf” om 14.00 uur in de Ashrama te Naarden!

Dat ook wij de stilte in onszelf mogen ervaren,

Daulat Rosdorff

Bericht 2
Mijdrecht, 5 februari 2015
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 28 februari 2015 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden, op zaterdag 11 april 2015 en op zaterdag 6 juni 2015 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

De inleiding tijdens de verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op 28 februari a.s. heeft als thema: ‘De stilte in jezelf.’

Af en toe is het leven te vergelijken met het staan in een razende storm onder bomen die heen en weer zwiepen en waar de wind een enorm kabaal maakt. Hoe behoud je dan je rust? Je kan dan ervaren dat alles om je heen beweegt, maar dat er in jezelf stilte kan zijn. Zoals een boom die stevig geworteld blijft onafhankelijk van de weersomstandigheden.
De storm is als gedachten en gevoelens en je ziel is de stilte. Dat is je ware zelf. Je kan je laten meeslepen met al die gedachten en gevoelens en je er mee identificeren, maar je kan ook naar de kern gaan, waar kalmte heerst net als in het middelpunt van een orkaan.

Spirituele oefeningen in de vorm van concentratie, contemplatie en meditatie helpen je om dichter bij je ware zelf te komen. Je kan bijvoorbeeld een indrukwekkende eik, een glad spiegelend wateroppervlak, een rots in de branding, een besneeuwd landschap, ribbels op het strand, een lichtgevende ster, dauw op een spinnenweb of mist boven een weiland visualiseren. Of iets anders dat je tot rust brengt. Laat een vogel op een tak in de eik gaan zitten en weer wegvliegen, een golf op het strand spoelen en zich weer terugtrekken of grazende koeien langzaam in de mist verdwijnen. Laat gedachten en gevoelens los en ervaar de stilte. Een stilte als de ouderarmen van God die Zijn Liefde en Licht schenkt.

Niet voor niets spreekt men over de kracht van herhaling. Door het herhalen van een woord of zin schep je de betekenis ervan. Juist ook bij geestelijke oefeningen gericht op een Goddelijk aspect of de relatie met God, zoals een wazifa, zikr of gebed; opdat wij ieder ogenblik van ons leven nader tot Hem mogen komen en met elke ademhaling gebruikt mogen worden voor Zijn doel.

Maar hoe vind je de stilte in jezelf bij het Elementen Ritueel? De vijf elementen beïnvloeden het denken, het gevoel en het lichaam. Elementen bestaan allen uit materie en bedekken tegelijkertijd de ziel. Zonder deze materie is de ziel vrij. Tijdens het Elementen Ritueel probeert men zich los te maken van de elementen en de ziel te laten dansen. De ziel of de stilte in jezelf is verbonden met het Eeuwige Licht, de Goddelijke Geest van Leiding. De stilte in jezelf is het Koninkrijk van God, waarin wij allen verenigd zijn.

Tot ziens op 28 februari 2015 tijdens de verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel met als thema “De stilte in jezelf” om 14.00 uur in de Ashrama te Naarden!

Dat ook wij de stilte in onszelf mogen ervaren,

Daulat Rosdorff

Bericht 3
Mijdrecht, 5 maart 2015
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 11 april 2015 en op zaterdag 6 juni 2015 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

In deze maandbrief is het onderwerp: de adem. De adem is de relatie tussen levende wezens en God. Dit wordt duidelijk in de bijbel als God de mens Adam schept: “… toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.”1

De Adem of Geest (ook wel Wind) van God geeft naast het leven ook inspiratie. Zo grijpt de Geest des Heren Saul aan; raakt hij in geestvervoering en wordt een ander mens, zoals door de profeet Samuel reeds was voorzien.2 Samuel zalfde Saul in opdracht van God tot eerste koning van de Israëlieten. Ook in het Bijbelboek Job staan verschillende verwijzingen naar de Adem of Geest van God.3 Job behoudt ondanks alle tegenslag zijn geloof. Wanneer hij in een gesprek met zijn vrienden zijn onschuld betuigt, spreekt de jongste, Elihu, als laatste. Die zegt: “Indien Hij zijn aandacht op hem richtte, zijn geest en zijn adem tot Zich terugnam, dan zou al wat leeft tegelijk de geest geven en de mens zou wederkeren tot stof”4 en “Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en de adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft.”5 Naast leven, geeft de Adem dus ook inzicht.

In de Psalmen en in Ezechiël lezen wij meer over hoe God met zijn Adem het leven geeft en neemt:
• “…neemt Gij hun adem weg, zij sterven en keren weder tot hun stof; zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem.”6 Deze woorden komen uit het loflied over Gods heerlijkheid in de schepping;
• “Ik breng geest in u, en gij zult herleven; Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult weten, dat Ik de Here ben.”7 De profeet Ezechiël krijgt een visioen over een dal vol beenderen die tot leven worden gewekt. Het symboliseert de herrijzenis van Israël. Het verbannen volk dat geen hoop meer heeft, wordt door God nieuw leven ingeblazen.
Wat de macht van de Adem van God is, blijkt ook uit de profetie van Jesaja. Hierin splijt God de zeearm van Egypte, bedwingt Hij de Eufraat met zijn machtige adem en slaat het water uiteen in zeven beken, waar men droogvoets door kan gaan.8 Het gaat hier om de weg van de duisternis naar het licht (de terugkeer van de joden uit ballingschap).

In ‘De Ziel vanwaar, waarheen?’9 staan over de Adem diverse vragen en antwoorden, waaronder:
1. “Kunt u ons nader uitleggen waarom God inademt en uitademt? Als God dit niet deed, zou de wereld niet kunnen bestaan. In- en uitademen is de voorwaarde voor alle bestaan, volgens welke ook God bestaat. …”
2. “Welk verschil is er tussen wat God inademt en uitademt? Het is een verschil van karakter, van aard. Zijn uitademen is scheppend, Zijn inademen is vernietigend. …”
3. “Is er een relatie tussen de adem en de ziel? … als ik in mijn eigen woorden moest zeggen wat deze schepping is, dan zou ik zeggen: ‘Het is de adem van God.’En als iemand mij vroeg: ‘Wat is het einde ervan?’ dan zou ik zeggen: ‘Alleen het intrekken van de adem.’…”

Met de ademhaling komen de Elementen, die een grote invloed hebben op onze verlangens en emoties.10 Een belangrijk onderdeel van het Elementen Ritueel is door inzicht in de Elementen beheersing over het eigen leven te verkrijgen.
Tot ziens op 11 april 2015 tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk! Dat de Geest van God ons moge leiden,

Daulat Rosdorff

1 Genesis 2:7;
2 Samuel 1 10:6-8;
3 Zie ook de ER-maandbrief van 5/1/14;
4 Job 34:14;
5 Job 32:8;
6 Psalm 104: 29-30;
7 Ezechiël 37:5/10/14;
8 Jesaja 11:15;
9 Khan, H.I., De Ziel vanwaar, waarheen?, Vijfde druk: 2000, p. 20-23
10 Khan, H.I., Metafysica, Panta Rhei, 2003

Bericht 4
Mijdrecht, 5 april 2015
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 11 april 2015 en op zaterdag 6 juni 2015 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Het onderwerp van deze maandbrief is: hoe om te gaan met invloeden van binnen en van buiten. Dit hangt nauw samen met inzicht in het leven en onze houding tegenover de mens en God.
“Inzicht kan vergeleken worden met wat men ziet wanneer men door een telescoop kijkt. Van veraf kan men een wijde gezichtskring zien, maar wanneer men dichtbij de dingen is, krijgt men een beperkte gezichtskring.”1 “De les die wij leren door ons inzicht te ontwikkelen is om zich niet druk te maken over welke invloed ook, die ons uit ons ritme probeert te brengen, maar het ritme onder alle omstandigheden van het leven vast te houden; ons evenwicht, onze rust onder alle omstandigheden te bewaren. Het is moeilijk tegenover invloeden die ons tegenwerken een vriendelijk houding te blijven aannemen. Maar omdat het moeilijk is, is het ook een groot succes wanneer men zover komt. Om iets te bereiken wat waardevol is en de moeite waard, moeten wij door moeilijkheden heen. Het is iets dat wij in ons dagelijks leven kunnen oefenen, omdat wij van ’s morgens tot ’s avonds voortdurend te maken hebben met allerlei dingen die op onze zenuwen werken. Er is gelegenheid te over om te oefenen ten opzichte van iedereen een vriendschappelijke houding aan te nemen, elke situatie met moed tegemoet te treden en alle verschillende invloeden die zich voordoen voor onze rekening te nemen. Het is op deze manier dat een groter inzicht in het leven wordt verkregen.”2

“In ons hart ligt een wonderlijke macht verscholen. Het is een goddelijke macht, een heilige macht en deze kan worden ontwikkeld en gekoesterd door te zorgen dat we een juiste houding hebben. Het is zeker niet altijd gemakkelijk om onze houding goed te houden. De invloed van het leven op aarde, zo vol afwisseling, verzoekingen en valsheid, verstoort voortdurend de vastheid van onze houding. Toch ligt er kracht juist in de standvastigheid van houding en elk gebrek aan standvastigheid is oorzaak van mislukking en teleurstelling. Om in de geestelijke sferen binnen te komen, is de juiste houding nodig, en zij verkort het pad.”3 Hierbij zijn de volgende twee spreuken een aanwijzing:
• Met een goede wil en vertrouwen in God, zelfbewustzijn en een hoopvolle houding tegenover het leven, kan een mens zijn strijd altijd winnen, hoe moeilijk het ook zij4;
• Wij beginnen ons leven al trachtend leraren te zijn; het is er moeilijk te leren een leerling te zijn5.

“Wanneer de oren die naar buiten openstaan, worden gesloten voor de buitenwereld en gaan luisteren naar het hart binnen, dan begint men, in plaats van wat van het leven buiten ons komt, de woorden te horen die van binnen komen.”6 Dat is de juiste houding tegenover God. “De houding zou allereerst moeten zijn God in ons te zoeken; en nadat men God daar heeft gezocht, God buiten ons te zien.”7 “Gebed, nachtwake, elke vorm van eredienst kan daarbij helpen; maar als een mens niet bereid is vrede te sluiten met zijn broeder, in harmonie te leven met zijn medemens, te proberen het zijn omgeving aangenaam te maken, dan heeft hij zijn godsdienstplichten niet vervuld.”8

Het Elementen Ritueel leert ons dat wij door kennis van de Elementen meer inzicht in ons leven én de juiste houding tegenover onszelf, onze medemens en God krijgen, omdat alles en iedereen uit de vijf Elementen is samengesteld. De Houdingen, Stappen en Ervaringen tijdens het Elementen Ritueel brengen ons dichter bij de Elementen zelf.

Tot ziens op 11 april 2015 tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk! Vrolijk Pasen,

Daulat Rosdorff

1 Khan, H.I., Verruiming van Bewustzijn, Inzicht (1), p. 196;
2 Khan, H.I., Verruiming van Bewustzijn, Inzicht (1), p. 202 - 203;
3 Khan, H.I., Alchemie van het Geluk, Het geheim van het leven, p. 71;
4 Khan, H.I., De Beker van Saki, 22 december;
5 Khan, H.I., De Beker van Saki, 27 maart;
6 Khan, H.I., Alchemie van het Geluk, Het geheim van het leven, p.72;
7 Ibid;
8 Khan, H.I., Alchemie van het Geluk, Het geheim van het leven, p.73

Bericht 5
Mijdrecht, 5 mei 2015
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 6 juni 2015 om 14.00 uur en op 18 en 19 juli 2015 tijdens de Zomerschool van de Internationale Soefi Beweging in de Universel Murad Hassil in Katwijk.1 Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

De inleiding van het Elementen Ritueel op 11 april jl. ging dieper in op het onderwerp uit de vorige maandbrief: “hoe moeten wij omgaan met invloeden van binnen en van buiten? Het ging daarbij om standvastigheid van houding (1), de juíste houding tegenover onze medemens en God (2) en beheersing van de Elementen via de adem (3). Hier volgt de introductie.
1. Standvastigheid van houding hangt samen met vertrouwen en zelfbeheersing. “Vertrouwen in je leven is heel belangrijk. Er zijn momenten in je leven dat je een bepaalde keuze moet maken, dat je erop moet vertrouwen dat datgene wat je in je hart, in de diepte van jezelf wil, dat dat ook goed zal gaan. Er zitten altijd risico’s aan een keuze, maar het gaat erom dat je die durft te nemen.2” Het andere punt is zelfbeheersing. Hazrat Inayat Khan stelt dat zonder beheersing mislukking volgt. Mislukking betekent een gebrek aan zelfbeheersing of het nu om zaken of gezondheid gaat.3
Die standvastigheid van de houding zie je terug in het Elementen Ritueel, bijvoorbeeld in de houding van de Mannen met de rechterarm van de ‘rede’ boven de linkerarm van het ‘gevoel’, maar ook in het harmonische ritme van de Stappen van alle Elementen: doorgaand en krachtig, maar tegelijkertijd met een lichtheid door de knielval (bij de Vrouwen) en een rustmoment (bij de Mannen) voor God. “Het ideaal van de soefi is eigenlijk om door het leven met al zijn moeilijkheden, problemen, op- en neergang en conflicten te dansen!” Met het licht dat door het Element schijnt, ‘dansen’ wij in feite de Ervaring van de Elementen.
2. Hazrat Inayat Khan zegt over de juiste houding tegenover onze medemens en God ondermeer dat wij eerst God in onszelf moeten zoeken, moeten luisteren naar de woorden die van binnen komen en in harmonie moeten leven met onze medemens. Pas dan hebben wij onze godsdienstplicht vervuld.
In het Elementen Ritueel bewegen alle Elementen tijdens de Werveling in harmonie rond het Goddelijk Licht. De eigenschappen van het Element zijn opgegaan in de Goddelijke Geest zodat het kleine ego zich oplost in het grote Ego. Uiteindelijk is God onze grootste leraar en wij zullen ons daarom als leerling – dus met gepaste bescheidenheid - tegenover Hem, ook in de ander, moeten opstellen. Want ‘de mens is dichter bij God, dan de vissen bij de oceaan.’4
3. Door de adem rustiger en ritmischer te maken, krijgen wij beheersing over de Elementen. “Het is een zegen als je zuiver en ritmisch ademt. Helaas besteden we daar niet altijd even veel aandacht aan, laten ons meeslepen door wat er gebeurt en laten de adem ook maar gaan. Maar als je aandacht besteedt aan je ademhaling, voel je de zegen van de adem. Iedere ademhaling is een zegen die je door de Goddelijke Geest gegeven wordt.”5 ‘Wij worden geademd.’ Met aandacht voor de ademhaling leer je ook de invloed van de Elementen beheersen, terwijl het Elementen Ritueel ons meer kennis over de Elementen geeft.

Tot ziens op zaterdag 6 juni 2015 tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk! Dat wij zowel uiterlijk als innerlijk vrijheid mogen ervaren,

Daulat Rosdorff

1 Oefentijden Elementen Ritueel Zomerschool 2015
I. Zaterdag 18 juli 2015 *)
1. 13:00 - 14:30 Oefenen Elementen Ritueel
2. 17:45 - 19:15 Oefenen Elementen Ritueel
II. Zondag 19 juli 2015 **)
1. 13:00 - 14:30 Oefenen Elementen Ritueel
2. 17:45 - 19:00 Generale repetitie Elementen Ritueel
3. 19:30 - Mystieke ervaring Elementen Ritueel
*) 12:30 - Eerdere maaltijd voor de deelnemers van het Elementen Ritueel
**) 17:15 - Eerdere maaltijd voor de deelnemers van het Elementen Ritueel
2 De verwondering, 8 maart 2015, http://www.npo.nl/de-verwondering/08-03-2015/KN_1667483 o.a. over vergeving en omgaan met verlies van dierbaren;
3 Khan, H.I., Vol. 7, In an Eastern Rose Garden, The Journey to the Goal, Two Journeys, pag. 208 – 209 (Indian version);
4 Khan, H.I., De Beker van Saki, 26 maart;
5 Zie 2

Bericht 6
Mijdrecht, 5 juni 2015
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 6 juni 2015 om 14.00 uur en op 18 en 19 juli 2015 tijdens de Zomerschool van de Internationale Soefi Beweging in de Universel Murad Hassil in Katwijk.1 Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Wat is de boodschap van het Elementen Ritueel? Het Elementen Ritueel valt onder de activiteit ‘spirituele of mystieke symboliek’ van de Soefi Beweging. Het gaat hierbij om het bestuderen van de soefi boodschap door het ervaren en gebruiken van spirituele symbolen. De boodschap van het Elementen Ritueel behelst de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn door het afstemmen op het Universele Bewustzijn. De boodschap van het Elementen Ritueel bestaat uit vijf verschillende aspecten:
1. De broederschap/ zusterschap, die zich richt op vriendschap, openheid en begrip;
2. Esoterische ervaringen gericht op afstemming, bewustzijn en concentratie;
3. De mystieke gewaarwording, die zowel ontvangend, gevend als scheppend is;
4. De psychologische werking gericht op ontwikkeling, harmonie en beteugeling en
5. De culturele inspiratie gericht op perfectie, ontwaken en verantwoordelijkheid.2

Als wij ons ten doel stellen om de bron van ons bestaan te doorgronden, gaan wij steeds meer en beter de invloed van de vijf Elementen – waaruit wij allen bestaan - in onze dagelijkse ervaringen zien. Voor contact met de Bron, ons grootste verlangen, zullen wij echter de sluiers van de invloeden van alle Elementen dienen weg te halen. Kennis van de vijf Elementen en de ademhaling maakt het dominerende Element in ons zichtbaar. Door beheersing erover kunnen wij ons Geestelijk Ideaal bereiken.3
Dit kan door concentratie en meditatie op de Elementen. Bij concentratie op een Element richten wij ons op de kleur, tendens en neiging van het Element. Zo is de kleur van het Aarde Element geel, de tendens horizontale spreiding en de neiging standvastigheid en evenwichtigheid. Voor het Water Element zijn dit: groen, stromen en vertrouwen. Voor Vuur: rood, actie en vastberadenheid. Voor Lucht: blauw, aldoordringend en verheffend. Voor Ether: grijs, alomtegenwoordig en vrede. Bij meditatie richten wij ons op het achterliggende abstracte begrip van het Element. Bij het Aarde Element is het de schoonheid van de natuur. Voor het Water Element: harmonie en ritme; voor Vuur: goddelijke en menselijke liefde, voor Lucht: gedachteloosheid en voor Ether: de Goddelijke Tegenwoordigheid.4
Tijdens de Purification-ademhaling met de concentratie op de Elementen worden wij ons bewust van de relatie tussen onze ademhaling en de Elementen. Een zuivere ademhaling met de Sura: “Ik adem het onzichtbare Goddelijke Leven en Licht in en straal dat uit” verlicht de werking van de Elementen.

Laten wij in deze tijd, waarin iedereen het maar ‘druk, druk, druk’ heeft, ons bewust blijven van de boodschap van het Elementen Ritueel om in afstemming met onze Geestelijke Bron te leven.

Graag tot ziens op zaterdag 6 juni 2015 tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk! Dat wij ons Geestelijk Ideaal mogen volgen.

Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff

1 Oefentijden Elementen Ritueel Zomerschool 2015
I. Zaterdag 18 juli 2015 *)
1. 13:00 - 14:30 Oefenen Elementen Ritueel
2. 17:45 - 19:15 Oefenen Elementen Ritueel
II. Zondag 19 juli 2015 **)
1. 13:00 - 14:30 Oefenen Elementen Ritueel
2. 17:45 - 19:00 Generale repetitie Elementen Ritueel
3. 19:30 - Mystieke ervaring Elementen Ritueel
*) 12:30 - Eerdere maaltijd voor de deelnemers van het Elementen Ritueel
**) 17:15 - Eerdere maaltijd voor de deelnemers van het Elementen Ritueel
2 http://www.soefielementenritueel.nl/ser/ser.php?lang=nl&m1=32&m2=69&m3=72;
3 Maandbrief, 4 april 2006, http://www.soefielementenritueel.nl/ser/ser.php?lang=nl&m1=32&m2=107&m3=112;
4 Inayat-Khan, H., Soefi wijsheid, Meditatie op de elementen, p. 110, 1998, Ankh-Hermes;

Bericht 7
Mijdrecht, 5 juli 2015

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op 18 en 19 juli 2015 tijdens de Zomerschool van de Internationale Soefi Beweging in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Het onderwerp van de laatste maandbrief van het Elementen Ritueel ging over de boodschap van het Elementen Ritueel, namelijk het afstemmen op onze Geestelijke Bron. Om dit te bereiken is ondermeer kennis van de vijf grote Krachten, de vijf Elementen en beheersing van onze ademhaling nodig. Hiertoe werd gewezen op de oefening van concentratie en meditatie op de Elementen en de Purification-ademhaling.
In de bijeenkomst van het Elementen Ritueel op 6 juni jl. werd tijdens de inleiding verder inge gaan op de zuivering van de ademhaling. Ditmaal in relatie tot de concrete Elementen. Een wandeling vooraf langs de vallei bij de Universel gaf hieraan een extra dimensie, terwijl de ademhalingsoefeningen achteraf meer diepgang kregen. Hier volgt een samenvatting:
“Zuivering is de aangeboren neiging van iedere ziel, maar zij zuivert alleen het gedeelte waarvan zij zich bewust is. Er is een Parsi gezegde: zuiverheid is de eerste vroomheid. Bij het streven naar het zuiveren van lichaam en geest is de mens vaak niet in staat om de echte bron van deze zuivering te vinden. In werkelijkheid is de adem de bron die het lichaam en de geest in leven en verbonden houdt. Onzuiverheid van de adem maakt het lichaam en de geest onzuiver, terwijl de zuiverheid van de adem zuiverheid aan beide geeft.
De vraag hoe we de adem moeten zuiveren, kan als volgt worden beantwoord: de adem bestaat uit de vijf Elementen, waaruit zowel het lichaam als de geest zijn samengesteld. Het zijn dezelfde Elementen die worden gebruikt door de mystici om de adem te zuiveren. Nadat een soefi zijn ademhaling door het toepassen van een Fikar (Wazifa op adem1) ritmisch heeft gemaakt en kracht heeft verworven in de adem, kan hij zijn adem met de verschillende Elementen zuiveren.
Door adem te halen op Aarde zal hij al zijn onzuiverheden aan de Aarde geven en zuiverheid van de Aarde aantrekken. Bij ademhalen voor Water zal hij zijn adem zuiveren en zijn onzuiverheden geven aan het Water. Bij ademhaling voor Vuur zuivert de soefi zijn adem door dat element. Deze zuivering door het Vuur Element zien we terug in het branden van wierrook bij religieuze plaatsen en bij adepten in India die een vuur brandend houden bij het beoefenen van hun meditatie. Bij het ademen in de open Lucht wordt de adem gezuiverd door het Lucht Element. Open ruimte maakt het mogelijk om de adem te zuiveren door het Ether Element, die de gehele ruimte doordringt.
Zuivering van de adem geeft niet alleen goede gezondheid van lichaam en geest, maar het geeft eeuwige jeugd en een lang leven, totdat men het eeuwige leven heeft bereikt.”2

Graag tot ziens op zaterdag 18 en zondag 19 juli 2015 tijdens de Zomerschool van de Internationale Soefi Beweging in de Universel Murad Hassil in Katwijk:

Oefentijden Elementen Ritueel Zomerschool 2015
I. Zaterdag 18 juli 2015 *)
1. 13:00 - 14:30 Oefenen Elementen Ritueel
2. 17:45 - 19:15 Oefenen Elementen Ritueel
II. Zondag 19 juli 2015 **)
1. 13:00 - 14:30 Oefenen Elementen Ritueel
2. 17:45 - 19:00 Generale repetitie Elementen Ritueel
3. 19:30 - Mystieke ervaring Elementen Ritueel
*) 12:30 - Eerdere maaltijd voor de deelnemers van het Elementen Ritueel
**) 17:15 - Eerdere maaltijd voor de deelnemers van het Elementen Ritueel

Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff

1 Red.;
2 Inayat Khan, H., The Gitas, 3. Ryazat-Esotericism, Purification of the Breath

Bericht 8
Mijdrecht, 5 september 2015
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op een zaterdag eind februari/begin maart 2016 (datum volgt) om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden, op zaterdag 9 april 20161 en op zaterdag 4 juni 2016 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

De invloed van de Elementen in de natuur is duidelijk te zien. Een paar voorbeelden zijn:
• Het Element Aarde kan het Element Water sturen, denk aan een rots in de rivier;
• Het Element Water kan het Element Vuur verkoelen, denk aan gletsjers die de hitte uit de diepte van de Aarde tegenhouden;
• Het Element Vuur kan het Element Lucht penetreren, denk aan de zon die de lucht verwarmt;
• Het Element Lucht doorbreekt het Element Aarde, denk aan wervelstormen en orkanen die over het land razen en alles ontwortelen;
• Tot slot doordringt het Element Ether alle Elementen, denk aan al het leven. Het verlicht wat donker is en het verzacht wat hard is. Het kan een rots in tijd doen splijten.

De eigenschappen van de Elementen die waar te nemen zijn in de natuur, kunnen vertaald worden naar het menselijk gedrag. Zo kan een specifieke (beperkende) gedachte of handeling die bij angst (een aspect van het Element Aarde) hoort, worden overwonnen door deze in een breder perspectief te plaatsen. Te bedenken dat er altijd meer mogelijkheden zijn en door zich dus flexibeler op te stellen (aspect van het Element Water). Als het water niet door de rots kan, stroomt het er gewoon langs. Naast deze vorm van zelfsuggestie is een zuiverende ademhaling2 een belangrijk instrument in de persoonlijke ontwikkeling! Het gaat erom bewust te zijn van de adem met haar straling van het Goddelijk Leven en Licht en daarmee de directe invloed van de Elementen in het dagelijks leven.

In het Elementen Ritueel ervaren de deelnemers ondermeer de verlichte eigenschappen van de Elementen en leren hoe deze te gebruiken op elk moment van de dag. Interessant is dat er in de symboliek van het Elementen Ritueel zowel vrouwelijke als mannelijke aspecten zitten. Een paar voorbeelden zijn:
• De Aarde-, Water-, Vuur-, Lucht-, en Ethermannen zijn de pilaren van het Universum. Zij stralen kracht en stabiliteit uit. Zij eren voortdurend het Goddelijk Licht en vormen als het ware het fundament voor de Tempel van God;
• De Aarde-, Water-, Vuur-, Lucht-, en Ethervrouwen vormen de schepping in al haar diversiteit. Zij uiten hun vreugde en dankbaarheid voor de verschillende Elementen;
• De speciale zin (wazifa) van het Element Aarde is Jelal – Jemal; het vrouwelijke en het mannelijke. Beide aspecten zijn aanwezig in het Element, het één kan niet zonder het ander;
• Tijdens het wervelen vormen de mannen de buitenste cirkel met de vrouwen in de binnenste cirkel. De pilaren van de tempel omsluiten het levensdoel. Het kleine ik wordt opgelost, zodat “niets is dan Gij alleen”;
• Aan het eind van het Elementen Ritueel brengen zowel de mannen als de vrouwen hun hulde aan God. Zij vormen samen één cirkel met in het midden de kaars die het Eeuwige Licht symboliseert. Alle Elementen, man of vrouw, hebben zich overgegeven. Verheven boven alle onderscheid en verschil dat de mensen verdeelt.

Dat wij als man of vrouw ons mogen verheffen en het Goddelijk Licht mogen ervaren.

Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff

1 I.v.m. andere activiteiten in de tempel is het van belang direct om 14:00 uur te beginnen;
2 Maandbrief 5/6/15 en 5/7/15

Bericht 9
Mijdrecht, 5 oktober 2015
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 27 februari 2016 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden, op zaterdag 9 april 20161 en op zaterdag 4 juni 2016 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

‘Wees jezelf. Laat je leiden door God. Gebruik je eigen gaven.’ Dit is gemakkelijker gezegd, dan gedaan. Mensen zijn snel geneigd om mee te lopen. Dat zien we ook in het verhaal over het Laatste Avondmaal. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen dat zij hem allemaal zouden afvallen. Petrus en de andere leerlingen ontkenden dat nadrukkelijk, maar als Jezus daarna bij Getsemane meerdere malen vraagt om wakker te blijven en samen te bidden, vallen zij toch elke keer weer in slaap. Even later wordt Jezus gearresteerd door verraad van Judas. De anderen laten hem in de steek en vluchten weg. Dan wordt Jezus driemaal door Petrus verloochend.2

Volgens Hazrat Inayat Khan3 verklaart de verloochening van Jezus door Petrus de menselijke natuur. Het geloof van een individu is over het algemeen afhankelijk van het geloof van de meerderheid. Als de meerderheid een kiezel een diamant noemt, dan zal iedereen overwegen om dat ook te gaan doen. En als meerderheid denkt dat de diamant een steentje is, dan zal iedereen het geloof van de meerderheid volgen. Hij zegt: “De ziel van de Boodschapper wordt niet herkend tot de haan kraait en de zon opkomt.” Pas dan schijnen zijn woorden en verspreiden het licht in de wereld. Alhoewel de twijfel blijft, zullen degenen die dit licht herkennen geloven door de indruk van kracht en genade van de persoonlijkheid van de Meester. Toch zullen zij het ook veelvuldig ontkennen door twijfel en wantrouwen onder invloed van de menigte. Er zijn maar weinig mensen die vasthouden aan hun eigen innerlijke overtuiging als de wereld een andere is toegedaan. “Voorwaar, de gelovigen behoort elke zegen.”

Ook apostel Paulus4 schreef over ‘jezelf zijn’: “God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt.” Vervolgens wijst Paulus erop om je te gedragen op een manier die past bij je geloof. Iedereen heeft een gave gekregen, waarbij hij/zij Gods hulp krijgt om dat met de juiste houding te doen. Paulus zegt5 verder: “Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. … Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.” Naast deze verschillen geeft hij ook de samenhang tussen alle mensen aan: “Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.” Paulus besluit met: “Richt u op de hoogste [op]gaven.”

Hierbij sluit aan wat Hazrat Inayat Khan over ‘Leven volgens de wil van God’ heeft gezegd.6 Wat is de wil van de mens in tegenstelling tot de wil van God? De aard van wilskracht verschilt naar gelang de volheid of de beperktheid. Wilskracht in zijn volheid is goddelijke kracht en wilskracht in zijn beperkte staat is de individuele wil. De bron van de gehele schepping is de goddelijke wil, de wil van het absolute Zijn. Deze wil kan ook kracht, macht of energie worden genoemd, maar dan met intelligentie. De goddelijke wil bestaat uit goddelijke intelligentie.

Wat is de plaats van het Elementen Ritueel in het voorgaande? Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God.

Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff

1 I.v.m. andere activiteiten in de tempel is het van belang direct om 14:00 uur te beginnen;
2 Matteüs 26: 31-35;
3 Khan, Hazrat Inayat, The unity of religious ideals, Vol. IX, The Symbology of Religious Ideas, Jesus walking on the water, pag. 223 (Indian version);
4 http://www.basicbijbel.nl/boek/romeinen/12 (Romeinen 12:1-3);
5 http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/1-korintiers/12%2C12/markeer-selectie/#hl, I Kor. 12: 4-6,11,12-13, 31;
6 Khan, Hazrat Inayat, In an eastern rose garden, The Sufi Message, Vol. VII, Will-power, pag. 60 (Indian version)

Bericht 10
Mijdrecht, 5 november 2015

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 27 februari 2016 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden, op zaterdag 9 april 20161 en op zaterdag 4 juni 2016 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

De vorige maandbrief ging over het thema ‘Jezelf zijn’, waarbij kort werd ingegaan op de menselijke natuur. Dit sluit aan bij wat Hazrat Inayat Khan schrijft in zijn boek ‘Psychologie’ over natuur, karakter en persoonlijkheid2. Een aantal belangrijke kernpunten hieruit zijn: “De natuur is aangeboren, het karakter wordt opgebouwd en de persoonlijkheid wordt ontwikkeld. De natuur komt van datgene wat de ziel heeft geleend. Het is niet het wezen van de ziel, het is wat de ziel aan zichzelf heeft toegevoegd. De natuur is als het licht en het karakter is als de lamp. De kleur waarin het licht verschijnt hangt af van de lamp, maar het voornaamste van de lamp is het licht zelf. Karakter wordt opgebouwd door gewoonte. Welke gewoonte men ook van jongs af aanwent, de voortzetting ervan vormt het karakter.

Als het een ongewenste gewoonte is, denken we: ‘Het is iets onbelangrijks, het is een beetje vrijheid die we ons veroorloven?’ En op deze manier ontwikkelen we door naar vrijheid te zoeken, gewoonten die onze vijanden worden. Het is alsof we een gaatje in een kledingstuk vinden en denken: ‘Het is niet nodig om het te verstellen. Het is een klein gaatje, niemand kijkt ernaar.’ Maar men weet niet dat het gaatje groter wordt, totdat iedereen het ziet. Als iemand een ongewenste gewoonte heeft ontwikkeld zegt men het hem niet. Men is beleefd. En daarom gaat zo iemand ermee door. Men denkt: ‘Niemand zegt er iets van, het is in orde.’ Bovendien vindt iedere gewoonte velen, die haar verwelkomen. Welk pad iemand ook neemt, hij zal altijd aanmoediging vinden om op dat pad verder te gaan. Het spreekt daarom van zelf dat wanneer iemand niet oplet waar hij heengaat, hij overal terecht kan komen, hij kan in elke put vallen. En niemand zal hem komen oprapen, als hij eenmaal gevallen is. Hoe dieper hij valt, hoe minder mensen naar hem zullen omkijken, omdat iedereen, bewust of onbewust, uitziet naar iemand, die omhoog gaat, niemand is begerig om met iemand mee te gaan, die bergaf gaat. Zelfs zijn beste vrienden zullen hem de een of andere dag verlaten. Daarom is het bestuderen van het geheim van het karakter, het denken erover en het opbouwen ervan het voornaamste doel in het leven. Dat is de voornaamste opvoeding.

Een karakter te veranderen is het moeilijkste dat men zich kan voorstellen. Wat men wel kan doen is zijn eigen karakter opbouwen, dat heeft men in de hand. Persoonlijkheid is de voltooiing van het karakter. Persoonlijkheid is iets, dat kan worden vergeleken met een geslepen diamant; het is af. Wanneer een karakter aan alle kanten geschaafd is, dan wordt het een geslepen diamant. Zo lang als de persoonlijkheid niet ontwikkeld is, is een mens met alle deugd en goedheid die hij bezit, een ongeslepen diamant. Persoonlijkheid is de harmonie tussen natuur en karakter; dat is het wat iemand tot een persoonlijkheid maakt. Als de natuur in harmonie is met karakter en andersom, wanneer er geen conflict meer is tussen deze twee, dan is er een persoonlijkheid ontstaan. Kan de kracht die voortdurend werkt van binnenuit niet een natuur wezenlijk veranderen? Het kan het in alles veranderen, goed of verkeerd. Het leven van de mensheid is niet alleen natuur, maar ook een kunst en kunst is een verbetering van de natuur; door de kunst voltooit God zijn schepping. Daarom is het opbouwen van het karakter en het ontwikkelen van de persoonlijkheid, de kunst. Door deze kunst wordt het doel van het leven vervuld.

Een Soefidichter zegt: ‘Ten einde God te aanbidden werden engelen gemaakt; om te eten, te drinken en te slapen werden dieren gemaakt. Waarom werd de mens gemaakt? De mens werd gemaakt om te ontwikkelen tot een persoonlijkheid, opdat hij een beeld van God zou zijn, opdat hij Gods gelijkenis zou tonen.’ In dit vers betekent ‘beeld’ Gods geest, Gods neiging, Gods wijze van zien, Gods natuur, het wil zeggen dat er in de mens een goddelijke aard is en dat hij die tot ontwikkeling kan brengen. En wanneer die natuur is ontwikkeld, dan wordt de persoonlijkheid een wonder. Die persoonlijkheid verspreidt harmonie, vrede, bedachtzaamheid, consideratie. Wat Jezus leerde was: ‘Maak uw persoonlijkheid zoals ze behoort te zijn, opdat je niet meer de slaaf zult zijn van die natuur, die je met je mee hebt gebracht, noch van dat karakter dat je in de wereld gemaakt hebt, maar opdat je die goddelijke persoonlijkheid mag tonen in je leven, opdat je op deze aarde je doel mag vervullen waarvoor je gekomen bent.’”

Wat is de plaats van het Elementen Ritueel in het voorgaande? Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God.

Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff

1 I.v.m. andere activiteiten in de tempel is het van belang direct om 14:00 uur te beginnen;
2 Khan, H.I., Philosophy, Psychology, Mysticism, The Sufi Message, Volume XI, Hfst. XVII, Nature and Character, pag. 134 – 141 (Indian version);

Bericht 11
Mijdrecht, 5 december 2015

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 27 februari 2016 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden, op zaterdag 9 april 20161 en op zaterdag 4 juni 2016 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

We zijn alweer bijna aan het eind van dit jaar gekomen. Voor de één zal het snel zijn gegaan en voor de ander langzamer. Daarom is het interessant om eens te kijken naar het belang van ritme. Opvallend is het aantal gezegdes die hiermee samenhangt, zoals ‘haastige spoed is zelden goed’ en ‘langzaam aan, dan breekt het lijntje niet’. Maar van de andere kant bezien o.a. ‘luiheid is des duivels oorkussen’ en ‘lui, lekker en veel te meugen, zijn drie dingen die niet deugen’. Algemene wijsheden die vaak uit ervaring zijn ontstaan.

De hele schepping is gebaseerd op ritme. Dat zie je zowel in de natuur, bijvoorbeeld met het steeds terugkomen van de seizoenen, als in de mens met o.a. de natuurlijke beweging van de ademhaling. Alhoewel er verschillen zijn in ritme, zoals dat van een kind en een ouder, spreekt Inayat Khan over het natuurlijk ritme.

Het natuurlijk ritme is in onszelf. “Om het aanvankelijke doel van ons leven te vinden, moeten wij ons natuurlijke ritme vinden. …Onze eigen geest moet tot ons spreken. Wij moeten onszelf stil kunnen maken, onze geest afstemmen op het universele bewustzijn om te weten wat het doel van het leven is. …Zo is het uiteindelijke doel waarnaar de ziel elk ogenblik van het van het leven zoekt, ons geestelijk doel. …In plaats van naar buiten, moet gij naar binnen zien. …Het moment dat gij in aanraking komt met het ware zelf, zijt gij in gemeenschap met God.”

“Waar is de rijkdom van de mens? ... Het echte bezit is niet vanbuiten, maar vanbinnen. Het is het zelf binnenin, het is het hart dat moet worden ontwikkeld, het hart dat in zijn natuurlijke ritme moet zijn en op de juiste toonhoogte.” In geen enkele handeling, gedachte of emotie is het daarom goed om onbeheerst te zijn.

Wat is de plaats van het Elementen Ritueel in het voorgaande? Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. “Het Elementen Ritueel is de harmonie van geluid en beweging. De adem, het spreken (het uitspreken van de Zinnen en de Wazifa's), de stappen, alles heeft zijn eigen ritme.”

Wil je meer weten over ritme (of iets anders), dan kan je op de zoekpagina van het Elementen Ritueel eens verder kijken: Zoekpagina website Elementen Ritueel.

Hartelijke groeten en graag tot ziens op 27 februari 2016 in de Ashrama te Naarden,

Daulat Rosdorff

1 I.v.m. andere activiteiten in de tempel is het van belang direct om 14:00 uur te beginnen;

    © Copyright 2024