Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Vuur
De boodschap van het Elementen Ritueel
Het eerste aspect van de boodschap van het Elementen Ritueel is Broederschap/Zusterschap

Broederschap/Zusterschap bestaat uit vriendschap, openheid en begrip:
 • Vriendschap: In een vriendschappelijke houding omgaan met de volgelingen van alle geloofsrichtingen;
 • Openheid: Begrip hebben voor alle culturele uitingen;
 • Begrip: Is sympathie schenken aan alle maatschappelijke rangen en standen.
De Soefi begrijpt, dat het ene Leven als uitvloeisel van het innerlijk Wezen zich uitdrukt in de wereld van verscheidenheid. In deze wereld is de mens de hoogste openbaring. De mens is in staat zich te ontwikkelen en de eenheid van het innerlijk Wezen bewust te worden, zelfs in de uiterlijke levenswijze vol verscheidenheid. Het bewust worden van de eenheid van God in de gehele Schepping is het hoogste ideaal en het doel van het leven op aarde. Zolang de mensen zich onderling blijven afscheiden kan broederschap niet volkomen zijn. Alleen door zich in sympathie met de ander te verenigen kan de mens de eenheid van God en Zijn Schepping beseffen. Voor een Soefi is de wereld als een wijnkelder, waarin alle wijnen zijn opgeslagen. Hij luistert naar zijn diepste verlangen en kiest de wijn, die zijn ziel in verrukking brengt: "De mens is de maker van zijn eigen hemel of hel." De Soefi bevrijdt zich van de grenzen van onderscheid in ras, natie en religie. Er zijn zedelijke beginselen, gebracht door verschillende leraren met telkens andere persoonlijkheden. Er bestaan ideeën en principes, zoveel als er druppels komen uit een fontein. Een waterstroom bestaat uit ontelbare druppels. Maar er is één stroom, die de bron is van alles en dat is de stroom van liefde. Liefde geeft hoop, geduid, verdraagzaamheid, vergeving, zedelijke principes en begrip. "Er is één Broederschap, de broederschap van de mensheid, die de kinderen van de aarde zonder onderscheid verenigt in het vaderschap van God (dit is het zesde Soefi denkbeeld).

Het tweede aspect van de boodschap van het Elementen Ritueel zijn Esoterische Ervaringen

Esoterische Ervaringen bestaan uit afstemming, bewustzijn en concentratie:
 • Afstemming: Van de betoverende kracht van de specifieke toonintervallen;
 • Bewustzijn: Naar de tonen luisteren die vibreren in de verschillende chakra's;
 • Concentratie: De ademstroom richten naar de verschillende chakra's.
De richting van de ademstroom is (mede-)bepalend voor de invloed van de daarin aanwezige Elementen. Er zijn vijf richtingen, vier naar buiten en één naar binnen gekeerd (Sufi teachings, The philosophy of breath, Chpt XVII, Hazrat Inayat Khan).

Welke invloed heeft de richting van de adem op onze gedachten, onze woorden en ons gedrag? Wij weten, dat gedachten en woorden net zo levend zijn als lichaamscellen en een geboorte, jeugd, volwassenheid, ouderdom en dood hebben. Gedachten en woorden werken zowel ten voor of ten nadele van onszelf en onze omgeving.

Hoe komen wij te midden van alle dagelijkse bezigheden tot de uitvoering van deze les? Het antwoord op deze vraag geeft Hazrat Inayat Khan: De adem is de draad, die ons verbindt met God. Deze 'draad' voert bij iedere ademstroom één of meer van de vijf elementen mee. Kennis van de Elementen helpt ons met het herkennen van aanwezige emoties in het gedachteleven. Na de herkenning volgt het richting geven aan de uiting van het woord. Een woord kan zowel inspirerend als afbrekend zijn. De verantwoordelijkheid tegenover de ander en onszelf is groot in wat wij denken en spreken. Het is goed om voor het spreken eerst te overwegen: Hoe (krachtig) is mijn ademhaling? Wat is de toon, die ik gebruik. Wat is de toon van de ander. Wat is de invloed van deze tonen op de verschillende chakra's. Of zal ik zwijgen? De plaats en de tijd zijn van invloed op het effect van de woorden. Belangrijk is het om de ademstroom, die de invloed van de verschillende Elementen met zich meevoert te richten naar de verschillende chakra's.

Door ons open te stellen en leeg te maken tijdens ons gebed en onze meditatie ontvangen wij hulp van de Geest van Leiding, waardoor we langzaamaan een beter inzicht verkrijgen in het richting geven aan gedachten en woorden: het is een gaandeweg 'ont-dekken' van de lamp, die ons zal bijlichten op het Soefipad. "De woorden, die onze ziel verlichten, zijn kostbaarder dan juwelen (Chala's, Hazrat Inayat Khan)."

Het derde aspect van de boodschap van het Elementen Ritueel is de Mystieke Gewaarwording

Deze gewaarwording bestaat uit ontvangend, gevend en scheppend:
 • Ontvangend: Dat wil zeggen de magnetische invloed van het Element van keuze in zich opnemen.
  • Invloed van het Aarde Element: standvastigheid;
  • Invloed van het Water Element: vooruitgang;
  • Invloed van het Vuur element: opwinding, vernietiging;
  • Invloed van het Lucht element: ontvankelijkheid, inspiratie;
  • Invloed van het Ether element: geestelijke afstemming.
 • Gevend: het zich verliezen in de Alomtegenwoordige Aanwezigheid van het Element.
  • Het Aarde Element: het scheppende;
  • Het Water Element: het zuiverende;
  • Het Vuur Element: het verlichtende;
  • Het Lucht Element: is altijd en overal in beweging;
  • Het Ether Element: is de grondtoon, de afstemming.
 • Scheppend: het stimuleren van de energie waartoe men zich voelt aangetrokken in een gekozen Element.
  • In ieder menselijk lichaam, in zijn gevoelens en in zijn gedachten zijn elk van de vijf Elementen vertegenwoordigd. De mens heeft toegang tot al het geschapene. Ieder individu bezit de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot een voortreffelijk menselijk wezen, in het innerlijk zowel als in het uiterlijke leven. De mens heeft het in zich om te worden zoals Christus zei: "Weest dan volmaakt zoals Uw Vader in de hemel volmaakt is." Door de kennis van de vijf Elementen is men in staat gebruik te maken van alle karakterkenmerken. De kennis van deze kenmerken doet tegelijkertijd de verantwoordelijkheid beseffen over het gebruik ervan. De keuze is open: niet één Element is hoger geplaatst dan het andere. Hoewel in ieder mens een overheersing is van één of meer van de vijf Elementen, staan de persoonskenmerken van alle vijf Elementen hem of haar ten dienste. Door de ontwikkeling van de persoonlijkheid is het mogelijk, dat de geest (het Element Ether), invloed krijgt op de materie in gevoel, gedachten en handelingen. Deze bron van kennis helpt bij het beter begrijpen van het zelf en van de medemens.
Het ontvangen, het zichzelf verliezen en het meegaan in de energie van een aspect van het Element van keuze, leiden tot het samenvloeien in de Goddelijke Stroom van Geestelijke ontwikkeling. Het is deze Stroom die de Boodschap van Liefde, Harmonie en Schoonheid met zich meevoert en met de kennis van de Elementen een opleving teweegbrengt aan zuiverheid en wijsheid. De gewaarwording van zijn mogelijkheden behoort tot één van de belangrijkste taken van de Pelgrim op Soefipad.

Het vierde aspect van de boodschap van het Elementen Ritueel is de Psychologische Werking

De Psychologische Werking bestaat uit drie aspecten: ontwikkeling, harmonie en beteugeling:
 • Ontwikkeling: De wilskracht wordt gesterkt door het volgen van een zelfgekozen ritme. Hazrat Inayat Khan zegt in "The Mysticism of Sound and Music": iedere werkzaamheid vormt een gewoonte en elke beweging doet een tijdsinterval ontstaan, die de eigenschap "ritme" in het leven brengt. Er bestaan twee soorten van ritme; de eerste is scheppend, vooruitgaand, bewegelijk en vruchtbaar. De vorm is een rechte lijn. De tweede is regelmatig, werkzaam, ondersteunend en beheersend. De vorm is zigzag. Vallen deze twee ritmen samen dan ontstaat chaos en destructie. De oude mystici erkenden de vijf "tatwas" of elementen, die de achtergrond vormen van geluid en ritme. Hazrat Inayat Khan zegt, dat bij het uitvoeren van de Fikr het aanvankelijke ritme moet worden aangehouden met dezelfde ademhaling. Het verliezen van het ritme is van nadelige invloed op de menselijke geest. Het Elementen Ritueel is de harmonie van geluid en beweging. De adem, het spreken (het uitspreken van de Zinnen en de Wazifa's), de stappen, alles heeft zijn eigen ritme. Elk van de vijf Elementen in het Elementen Ritueel heeft zijn eigen Toon, Stap en Wazifa. Ieder Element heeft een eigen ritme, geheel afwijkend van een ander Element. Het vraagt bij het deelnemen aan het Ritueel grote concentratie en doorzettingsvermogen om zich op één Element van keuze te richten.
 • Harmonie. In harmonie blijven tijdens de werkzaamheden en de vibraties van anderen. Een mens met veel kwaliteiten, goed en vriendelijk, sterk en krachtig, kan alleen geestelijk zijn wanneer zijn ziel het natuurlijk ritme bereikt heeft. Niet degene, die opgewonden en boos is wint de strijd van het leven, maar het is de vredelievende, die tolereert, vergeeft, begrijpt, verwerkt en in zich opneemt. Stap voor stap leert men het ritme begrijpen van het eigen gevoel en van de eigen gedachten. Men komt in verbinding met het ritme in de natuur: het opkomen en ondergaan van de zon, de wassende en afnemende maan, de getijden, de seizoenen, het ritme van het Universum.
 • Beteugeling. Zich verzekeren van innerlijke standvastigheid te midden van de verwarring van verschillende tegelijkertijd plaatsvindende activiteiten. De mens op de geestelijke weg weet zich gesterkt door twee belangrijke eigenschappen. Die van het waarachtig zijn naar buiten gericht en die van oprechtheid naar binnen gericht. Alleen de combinatie van deze twee eigenschappen zal hem doen zoeken naar de onveranderlijkheid en de standvastigheid van het Aarde Element.
De Psychologische Werking van het Elementen Ritueel bestaat uit het zich concentreren op de ademhaling behorende bij één van de vijf Elementen. Aanhoudende concentratie vraagt wilskracht. Wilskracht brengt wilskracht teweeg en doet onverstoorbaarheid ontstaan. Beheersing wordt verkregen door het bewust in zich opnemen en verwerken van de invloed van de subtiele vibraties van de vijf Elementen. De uitspraak van Hazrat Inayat Khan houdt een aansporing in: "Mens, gij zijt de meester van het leven, hier en in het hiernamaals."

Het vijfde aspect van de Boodschap van het Elementen Ritueel is Culturele Inspiratie

Culturele inspiratie bestaat uit zoeken naar perfectie, ontwaken en verantwoordelijkheid:
 • Het zoeken naar perfectie in geluid en beweging: In het Elementen Ritueel worden de levenskrachten, de Elementen met elkaar verenigd en tot leven gebracht. De in ieder van de vijf Elementen aanwezige vibraties komen tijdens de uitvoering van het Elementen Ritueel in harmonie;
 • Het ontwaken tot spirituele ontplooiing: Wanneer het Elementen Ritueel wordt gehouden op verschillende plaatsen in de wereld, versterken deze vibraties elkaar. De harmonie van de vibraties doen een gevoel van liefde voor de mensheid en ook voor de menselijke deugden ontwaken;
 • De verantwoordelijkheid tot het verspreiden van een boodschap van liefde, harmonie en schoonheid. De deelnemer aan het Elementen Ritueel ontvangt een handreiking tot het ontdekken van de menselijke natuur en zijn deugden. Hij wordt opmerkzaam gemaakt op de Elementen, die werkzaam zijn in het eigen leven en in het leven van de ander. Ieder Element is een kracht, een verschijnsel in de Manifestatie. Elk schepsel vormt een deel van deze grote Eenheid. Hazrat Inayat Khan geeft vele voorbeelden, hoe gedurende het dagelijks leven praktisch gebruik te maken van de in zichzelf werkzame Elementen:
  • bij een gevoel van een te grote hartstocht - het gevoel van zelfbeheersing;
  • bij een te grote gehechtheid - het gevoel van onverschilligheid;
  • bij verleiding - onafhankelijkheid;
  • bij trots - nederigheid;
  • bij woede - vergeving;
  • bij afgunst - edelmoedigheid.
  Het betekent, dat hij meester wordt over de invloed van de Elementen in zijn eigen wezen. De deelnemer ziet het als zijn grote verantwoordelijkheid de Boodschap van liefde, harmonie en schoonheid verspreiden.


    © Copyright 2024